Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bild i skolan 15 Högskolepoäng

Art in School
Grundnivå, K0013S
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap praktisk- estetsiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • Ha utvecklat sin förmåga att uttrycka sig i bild med hjälp av olika material och tekniker
  • Känna till bildskapandets och bildanvändningens betydelse i lärprocesser
  • Ha utvecklat praktisk och teoretisk erfarenhet av estetiska lärprocesser
  • Kunna använda sig av ett reflekterande förhållningssätt kring barns och ungdomars bildskapande och bildspråkliga utveckling
  • Ha grundläggande kunskaper om bildsamtal, visuell kommunikation, bildanalys och bildtolkning som redskap i skolans arbete
  • Visa på en medvetenhet om barn- och ungdomskulturens bildvärldar och de konsekvenser detta har för skolans bildarbete.

Kursinnehåll
Estetiska lärprocesser
Bildskapande i olika material och tekniker
Bilden som estetisk upplevelse och som verktyg för lärande
Dokumentation och reflektion
Bildämnet i styrdokumenten
Mediernas roll i barn- och ungdomskulturen
Digitalt bildberättande
Bildens språk- visuell kommunikation, bildanalys och bildtolkning i skolan

Genomförande
Kursen innehåller praktiska tillämpningar genom gestaltande arbete i olika material och tekniker, enskilt och i grupp, loggboksskrivande, litteraturstudier,föreläsningar, studiebesök och självstudieuppgifter. Aktivt deltagande av studenten förutsätts.

Examination
Kursen examineras individuellt, muntligt och skriftligt och genom praktiskt gestaltande med olika material och tekniker. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom en sambedömning av resultaten på kursuppgifterna.
Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Examinator
Harriet Persson Bäcklund

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aulin-Gråhamn, L, Persson, M & Thavenius, J (2004) Skolan och den radikala estetiken Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144030579 (Del av)
Eriksson,Y&Göthlund.A. (2012) Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck. Lund: Studentlitteratur
Frid,J. (2002) Intro Bild. Malmö: Didacta ISBN 91-88548
Skolverket. (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Lindstrand, F& Selander, S,red.(2009) Estetiska lärprocesser; upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur
Sparrman, A. (2006) Barns visuella kulturer- skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur
Öhman-Gullberg, L. (2006) Movere . Att sätta kunskap i rörelse. Malmö högskola.
Ytterligare litteratur, i form av aktuella artiklar, samt egen valbar referenslitteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Aktivt deltagande i obligatoriska praktiska moment3.0U G#
0004Kursuppgifter9.0U G VG
0005Dokumentation och reflektion i loggbok3.0U G VG

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och kultur 2007-04-27 att gälla från V08.

Reviderad
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14