Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad riskhantering 7,5 högskolepoäng

Applied risk management
Grundnivå, K0014B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Höst 2018 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 45 hp kurser inom teknik/naturvetenskap varav kursen K0007B Risk och säkerhet - Grundkurs ska ingå


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska ha förståelse för lagstiftning inom bland annat organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd samt riskhantering. Studenten ska kunna ge exempel på hur metoder för riskidentifiering kan användas. Studenten ska uppskatta och formulera sambanden mellan incidenter, tillbud och oönskade händelser. Efter att studenten redovisat orsakssamband ska studenten kunna utforma och planera för åtgärder för att reducera risker. Studenten ska öva på att göra bedömningar om utformning av brandskydd uppfyller lagstiftning. Studenten ska kunna presentera uppgifter skriftligt och muntligt.

Kursinnehåll
Kursen består av föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och individuella uppgifter.

Genomförande
Kursen har olika delmoment som utförs individuellt eller i grupp. Studenten ska inhämta nödvändig information via föreläsningar och studiebesök för att förstå sambanden, vilka krävs för att lösa delmomenten. Uppgifter baseras på exempel från offentlig och privat sektor. Studenterna tränas bland annat i rapportskrivning, referenshantering, muntlig presentation och opponering.

Examination
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid muntliga redovisningar och studiebesök samt godkänt på skriftlig rapport och inlämningsuppgift. Dessutom krävs att studenten deltar aktivt i grupparbete och muntliga redovisningar.

Examinator
Alexandra Byström

Övergångsbestämmelser
Kursen K0014B motsvarar kursen K0009B

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Litteratur meddelas 10 veckor innan kursstart.
Björklund, M. & Paulsson, U. (2013). Seminarieboken att skriva, presentera och opponera. Johanneshov: MTM.

Övrig litteratur, lagar och annat elektroniskt material tillkommer och tillhandhålls av kursledningen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001StudiebesökU G#0.50ObligatoriskH17
0003GrupparbeteU G#2.00ObligatoriskH17
0004InlämningsuppgiftU G#0.50ObligatoriskH17
0005Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH17
0006RapportU G#3.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11