KURSPLAN

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Fortsättningskurs 7,5 högskolepoäng

Quality Management - Values, methodologies and tools: Continuation course
Grundnivå, K0015N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-08-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Kvalitetsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig en förmåga att:
  •   ge exempel på kopplingar mellan teori och praktik i kvalitetsarbete
  •   beskriva principer och modeller för kommunikation, ledarskap och uthållighet i kvalitetsarbete
  •   förklara hur en helhetssyn på organisationen underlättar i förändrings- och förbättringsarbete
  •   ge exempel på användningsområden för erhållna kunskaper i sitt arbete med kvalitetsfrågor
  •   beskriva principer för integrering av arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KAM)
  •   beskriva kopplingar mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling.

Kursinnehåll
Kursen omfattar teori och verktyg för ledarskap och kommunikation, tjänstekvalitet, Gap-modellen, kundorientering, statistiska kvalitetsverktyg, processer och processorientering, ständiga förbättringar, Six Sigma samt kopplingar mellan kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.

Genomförande
Undervisningen består av individuellt arbete och grupparbeten kopplade till kurslitteraturen, webbmaterialet och studenternas egna erfarenheter. Kommunikation med lärare sker då huvudsakligen via Internet. Eventuellt kan handledning ges via webbkonferensvertyg. Inga sammankomster. Arbetet i kursen utgår till stora delar från ett case i form av ett fallstudieföretag som till stor del är utformat efter verkliga förebilder.

Examination
Kursens mål examineras via obligatoriska inlämningsuppgifter (grupparbeten alternativt individuellt arbete) och individuell hemtentamen. För godkänt betyg krävs att studenten ska visa att kunskapsmålen har uppnåtts.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Rickard Garvare

Övergångsbestämmelser
Kursen K0015N motsvarar kursen K0008N

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ordinarie litteratur (nödvändig):
- Bergman, B. & Klefsjö, B. (2020). Kvalitet från behov till användning. Sjätte upplagan.
- Edvardsson, B. et al. (1998). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken.
Referenslitteratur (ej nödvändig, men rekommenderas):
- Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling; varför, vad, hur?, Studentlitteratur AB
Webbmaterial (åtkomst via login):
- Kvalitet – en integrerad helhetssyn, fördjupning.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Arbete individuellt och i gruppU G#6.00ObligatoriskH08
0002Obligatoriska uppgifterU G#1.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.