KURSPLAN

Tillämpad riskhantering 7,5 högskolepoäng

Applied Risk Management
Grundnivå, K0017B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 45 hp kurser inom teknik/naturvetenskap varav kursen K0007B Risk och säkerhet - Grundkurs ska ingå


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska ha förståelse för lagstiftning inom bland annat organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd samt riskhantering. Studenten ska kunna ge exempel på hur metoder för riskhantering kan användas. Studenten ska visa förmåga att förebygga olyckor och skador samt utforma och planera för riskreducerande åtgärder. Studenten ska visa förmåga att analysera och utvärdera komplexa frågeställningar avseende brandskydd. Studenten ska kunna presentera uppgifter skriftligt, muntligt och opponera.

Kursinnehåll

 Kursen består bland annat av föreläsningar, seminarier, studiebesök, grupparbeten och individuella uppgifter. Digitalt kursrum används i kursen. 


Genomförande

Kursen har olika delmoment som utförs individuellt eller i grupp. Studenten ska inhämta nödvändig information via föreläsningar, seminarium, studiebesök, litteraturstudier etc. Studenterna tränas bland annat i rapportskrivning, muntlig presentation och opponering. 


Examination
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro och aktivt deltagande vid muntliga redovisningar, seminarier och studiebesök samt godkänt på skriftliga rapporter och inlämningsuppgifter. För att erhålla godkänt slutbetyg krävs även 80 procent

Övergångsbestämmelser
Kursen K0017B motsvarar kursen K0014B och K0009B.

Examinator
Alexandra Byström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund, M., & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Övrig litteratur, lagar och annat elektroniskt material tillkommer och tillhandhålls av kursledningen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Grupparbete (proj utfört i grupp)U G#2.00ObligatoriskH19
0003Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH19
0006RapportU G#1.50ObligatoriskH20
0007Föreläsningar, seminarier och studiebesökU G#1.50ObligatoriskH20
0008InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH20