KURSPLAN

Tillämpad riskhantering 7,5 högskolepoäng

Applied Risk Management
Grundnivå, K0017B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 45 hp kurser inom teknik/naturvetenskap varav kursen K0007B Risk och säkerhet - Grundkurs ska ingå


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna ge exempel på hur metoder för riskhantering kan användas. Studenten ska visa förmåga att förebygga olyckor och skador samt utforma och planera för riskreducerande åtgärder. Studenten ska ha förståelse för lagstiftning inom bland annat organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd samt riskhantering. Studenten ska visa förmåga att analysera och utvärdera komplexa frågeställningar avseende brandskydd. Studenten ska kunna presentera uppgifter skriftligt, muntligt och opponera.

Kursinnehåll
Kursen består av föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och individuella uppgifter.

Genomförande
Kursen har olika delmoment som utförs individuellt eller i grupp. Studenten ska inhämta nödvändig information via föreläsningar, litteratur och studiebesök. Uppgifter baseras på exempel från offentlig och/eller privat sektor. Studenterna tränas bland annat i rapportskrivning, muntlig presentation och opponering.

Examination
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid muntliga redovisningar och studiebesök samt godkänt på skriftliga rapporter och inlämningsuppgifter. Dessutom krävs att studenten deltar aktivt i grupparbeten och muntliga redovisningar.

Övergångsbestämmelser
Kursen K0017B motsvarar kursen K0014B och K0009B.

Examinator
Alexandra Byström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund, M., & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Övrig litteratur, lagar och annat elektroniskt material tillkommer och tillhandhålls av kursledningen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001RapportU G#3.50ObligatoriskH19
0002Grupparbete (proj utfört i grupp)U G#2.00ObligatoriskH19
0003Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH19
0004StudiebesökU G#0.50ObligatoriskH19
0005InlämningsuppgiftU G#0.50ObligatoriskH19