Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektarbete - Examensarbete i kvalitetsteknik, kandidat 15 Högskolepoäng

Thesis, Quality Engineering
Grundnivå, K0017N
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Kvalitetsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 120 högskolepoäng av de baskurser, kärnkurser och tekniska profilkurser som ingår i utbildningsplanen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Kursen K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs (7,5 högskolepoäng) eller motsvarande kurs måste ingå. Examinator kan i undantagsfall bevilja behörighet även i andra fall.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa enklare, ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som kvalitetsingenjör inom området kvalitetsutveckling.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet kvalitetsutveckling
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Behandla olika teoribildningar inom ämnet på en godtagbar nivå
 • Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom kvalitetsutveckling med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Undervisningen ges i form av individuell handledning och seminarier. Tidigt i kursen gör studenten en planeringsrapport där uppsatsens problemställning och syfte diskuteras, samt tänkbara metoder redovisas. Avstämningar sker kontinuerligt med handledaren (läraren) under kursens gång. Kursen avslutas med att studenten presenterar sin studie i en skriftlig rapport och redovisar densamma muntligt vid ett seminarium inför andra studenter och lärare. Studenten gör också en opponering på ett annat examensarbete inom ämnesområdet och deltar på ytterligare minst två seminarier där examensarbeten presenteras. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställning
 • Utifrån den valda problemställning söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk grund för den egna studien
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Kursen är avsedd endast för studenter som inte avser att fullfölja sin civilingenjörsutbildning och som istället väljer att avsluta studierna inom programmet industriell ekonomi med en teknologie kandidatexamen.
 
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Rickard Garvare

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Varierar beroende på arbetets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete/Examensarbete15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16