Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållbar process- och kemiteknik 7,5 högskolepoäng

Sustainable Process and Chemical Engineering
Grundnivå, K0024K
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna ge exempel på
• betydelsen av hållbarhetsperspektiv inom process- och kemiteknisk industri.
• behovet av kemi- och processteknisk kompetens för att kunna uppnå en ökad hållbarhet inom samhället.
• den forskning inom det process- och kemitekniska området som bedrivs i syfte att uppnå ett hållbart samhälle.
• ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling i sin professionsutövning.
• olika etiska aspekter inom arbetsliv och forskning inklusive jämställdhetsperspektiv.

Studenten ska även
• kunna redogöra för och kritiskt förhålla sig till de globala hållbarhetsmålen, deras bakgrund, dess olika nutida definitioner, yttringar och etiska utgångspunkter
• ha genomfört och presenterat en projektuppgift med hållbarhetsperspektiv inom det process- eller kemitekniska området enligt uppställda ramar, inklusive förberedande informationssökning. 
• ha deltagit i arbetet med det skriftliga redovisandet och därigenom uppnått grundläggande färdighet i rapportskrivning. 

Kursinnehåll
• Föreläsningar inom de områden som fordras för att nå kursens målsättningar.
• Gästföreläsningar.
• Studiebesök till företag inom process- och kemitekniska området.
• Introduktion till informationssökning.
• Projektgenomförande och redovisning.
• Etik och jämställdhetsfrågor.
• Eget arbete med examinerande inlämningsuppgifter baserade på föreläsningsmaterial, däri inkluderande etik- och jämställdhetsfrågor. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar med fokus mot hållbar utveckling.
Inom ramen för projektuppgiften ingår litteratursökning, muntlig och skriftlig presentation av projektuppgift.
Studenterna tränas i att självständigt planera och utföra ett projektarbete samt att skriftligt och muntligt redovisa arbetsgång och resultat.
Studiebesök. Resa med övernattning utanför Luleå kan ingå. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Modulen studiebesök (0001) syftar till att bidra till uppfyllandet av de fem första punkterna av kursens mål, modulen inlämningsuppgifter (0002) examinerar de sex första målen.  Projektarbeten (0003) examinerar de tre första samt de två sista målen.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid
• kursstart.
• studieresa
• projektintroduktion och projektredovisning 

Examinator
Ulrika Rova

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Material och uppgifter till lektioner finns tillgängligt via LTU:s lärplattform Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004StudiebesökU G#1.00ObligatoriskH21
0005ProjektU G#4.00ObligatoriskH21
0006InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11