KURSPLAN

Kemi för hållbar utveckling 7,5 högskolepoäng

Chemistry for Sustainable Development
Grundnivå, K0025K
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Kemiteknik, Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall du kunna:

- förklara sambandet mellan atomernas uppbyggnad och organisationen av grundämnena.

- förklara och systematisera olika ämnens egenskaper genom att tillämpa konceptet kemisk bindning på intra- och intermolekylär nivå.

- grundläggande terminologi och formelskrivning samt använda formelskrivning för beräkning av mass- och värmebalanser och för elektrokemiska frågeställningar.

- använda begreppet jämvikt för att förklara och förutse förändringen av förekomstformen hos olika ämnen vid förändring av parametrar som koncentration, pH, elektronaktivitet, tryck och volym samt kunna tillämpa jämviktsbegreppet för att förklara vissa ämnens förekomstformer och miljöpåverkan. Du skall även behärska beräkningar med enklare jämviktssystem (en jämvikt).

- tillämpa begreppen spontana och icke-spontana processer för att förutse och kvantifiera ett förlopp, samt även känna till dess samband med jämvikter och redoxprocesser.

- använda och förklara begreppen entalpi och entropi samt deras inverkan på spontanitet och påverkan på jämviktslägen.

- genomföra och tillämpa behandlad teori i form av laboration och även sammanställa en rapport över genomförande och utfall.

- applicera dina kunskaper för att förklara olika miljö-, material- och processrelaterade frågeställningar.

- exemplifiera och  processrelatera frågeställningar med global- och även lokal relevans.  
  
  Hållbar utveckling

Efter genomgången kurs ska du ha erhållit en djupare förståelse för kemirelaterade problemställningar och potentiella lösningar för att uppnå ett hållbarare samhälle.

Exemplifiera och analysera olika hot mot en hållbar utveckling, samt förstå de bakomliggande kemiska mekanismerna.


Kursinnehåll

Del 1  , Kemiska grundbegrepp: 
Begrepp och definitioner. Kemisk terminologi och namngivning. Reaktionsformler.

Stökiometri: 
Omsättning. Koncentration och koncentrationsenheter. Gaser.

Del 2  , Atomens uppbyggnad: 
Atomens uppbyggnad och periodiska systemet. Den globala värmebalansen.

Kemisk bindning: 
Intra- och intermolekylär bindning.

Del 3  , Jämvikter: 
Jämvikter allmänt.  Syra-basjämvikter, lösligheter. Koldioxidsystemets reglerande roll.

Elektrokemi: 
Redoxreaktioner. Redoxreaktioners betydelse i naturen. Galvaniska celler. Elektrolys

Del 4  , Termodynamik: 
System och omgivning. Inre energi. Entalpi. Entropi. Gibbs fria energi. Spontana och icke-spontana processer. 

Kopplingar till miljö-, material- och processfrågor behandlas i de olika avsnitten.

Kemi för hållbar utveckling

Atmosfären: Den globala värmebalansen. Luftburna föroreningar.

Hydrosfären: pH-reglering i hav och vattendrag. Alkalinitet och försurning.

Jord och mark: Gruvbrytningens miljökonsekvenser. Fasta föroreningar vid förbränning, Biocider och pesticider.

Kemikalier i samhället och deras hantering. Risker och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier i arbetsmiljön.

Ny teknik för en hållbar utveckling.


Genomförande

Undervisningen består av övergripande föreläsningar och lektioner med övningstillfällen. Närvaro vid första föreläsningen är obligatorisk, frånvaro kan beviljas av kursansvarig.


Examination

Separata tentamina av del 1 till 4. Godkända uppgifter för avsnittet Kemi för hållbar utveckling. 


Examinator
Lars Gunneriusson

Övergångsbestämmelser
Kursen K0025K motsvarar kursen K0016K

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Burrows, Holman, Parsons, Pilling och Price: Chemistry3 eller likvärdig kursbok.
Kompletterande material via LTUs lärplattform.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen del 1G U 3 4 51.50ObligatoriskH20
0002Tentamen del 2G U 3 4 52.00ObligatoriskH20
0003Tentamen del 3G U 3 4 51.50ObligatoriskH20
0004Tentamen del 4G U 3 4 51.50ObligatoriskH20
0005Kemi för hållbar utvecklingG U 3 4 51.00ObligatoriskH20