Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Broprojektering 7,5 högskolepoäng

Bridge design
Avancerad nivå, K7005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Goda baskunskaper om cirka 90 hp varav K0002B Byggmaterial och B0002B Konstruktionsteknik eller motsvarande ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna göra en basprojektering av vanliga typer av broar. 

Kunskap och förståelse: 
- Beskriva brobyggandets utveckling 
- Beskriva och förstå olika brotypers/broelements verkningssätt som balkar, plattor, bågar och hängbärverk
- Förstå inverkan av nedbrytningsprocesser 
Färdighet och förmåga: 
- Dimensionera broelement som balkar och plattor för böjning, skjuvnng, vridning, stabilitet och utmattning 
- Beräkna deformationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Översiktligt uppskatta kostnader för projektering, byggande, underhåll, reparation, nedmontering/återanvändning/deponering.  

Kursinnehåll
Kursen behandlar brotyper, estetik, utformning, laster, säkerhet, dimensionering med analytiska och numeriska metoder (t. ex. finit elementmetod, FEM), underhåll, reparation och livscykelanalys.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen genomförs i projektform med konstruktion av en eller två brotyper. De olika delarna inleds med genomgångar. Varje elev presenterar sitt arbete vid ett avslutande seminarium. Projekten genomförs individuellt eller i grupper om två studenter. En studieresa under en dag ordnas med besök vid olika broar.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom bedömning av utförda projektuppgifter. Betygsskalan är G, U, 3, 4, 5. Deltagande i seminarier och studieresa är obligatorisk.

Övrigt
Denna kurs är en vidareutveckling av kurserna K0005B, K7003B och ABK128.

Övergångsbestämmelser
  Denna kurs är en vidareutveckling av kurserna Broprojektering, K0005B; Brobyggnad, K7003B; och Broprojektering, ABK128.


Examinator
Gabriel Sas

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
15 december 2020.
Peter Collin, Bernt Johansson and Håkan Sundquist: Steel Concrete Composite Bridges, Luleå and Stockholm 2008, 93 pp.
Föreläsningskoncept, normer mm som läggs ut på kursens hemsida

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Broprojekt 1U G#4.50ObligatoriskH10
0002Broprojekt 2U G#3.00ObligatoriskH10

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17