KURSPLAN

Utvecklingsprojekt - bygg 7,5 Högskolepoäng

Development project - Construction
Fortsättningskurs på avancerad nivå, K7006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 2 - Vår 2017 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Insstiutionen för Samhällsbyggnad 2010-06-07

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-08-19

Utbildningsnivå
Fortsättningskurs på avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

- kunskaper motsvarande kandidatexamen inom byggande eller arkitektur t ex slutfört de första tre åren på Väg- och Vatten eller Arkitektur. - minst 30 hp kurser på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenterna:
- ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom den specifika nischen för sitt projekt
- genomföra ett kvalificerat projekt med extern beställare inom givna resursramar
- ha planerat och genomfört ett utvecklings- eller utvärderingsarbete som motsvarar den kravnivå som ställs då studenten senare agerar i yrkeslivet
- ha genomfört en avancerad uppgift med hänsyn taget till samhällets krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
- ha bedömt teknikens möjligheter och begränsningar i den egna lösningen på problemet och reflekterat kring denna begränsning i rapporten
- självständigt avgöra behovet av att simulera, modellera eller utvärdera det som studeras
- självständigt (stödd av handledare) välja metod för att genomföra utrednings- eller utvecklingsarbetet
- ha presenterat sina resultat för målgrupper utanför universitetet både skriftligt och muntligt
- samverkat i en projektgrupp med olika kompetenserKursinnehåll

Kursen bygger på att studenten får genomföra hela eller delar av CDIO-cykeln; concieve, develop, implement and operate.


Genomförande
Kursen genomförs som en tillämpning av de kunskaper studenten tillägnat sig inom sin inriktning. Tillämpningen sker genom deltagande i planering och genomförande av ett avancerat utredningsuppdrag som kan innehålla nyutveckling av produkter. Studenten deltar i kursen med sin inriktnings professionella basis som ingång och kommer att få arbeta med ett projekt studenten möter i sitt framtida yrkesliv. Arbetet genomförs i grupp som delas in baserat på kompetens. Varje grupp kommer att ha en handledare från universitetet. Projektet stöds dessutom av externa handledare med yrkeserfarenhet. Rapporteringen skall hålla hög klass, understödjas av referenser och genomföras så tydligt att en person som inte är insatt i projektet sedan tidigare skall kunna ta del av och arbeta vidare på de uppgifter som tagits fram. Den lösning som tas fram skall presenteras i rapporteringen och studenten skall också reflektera kring lösningen och de alternativ som stått till buds under arbetet.

Examination
Ett moment ingår i kursen; projektuppgift. Handledaren för varje grupp ansvarar för betygsättning av gruppens prestation i samråd med examinator för kursen. För slutbetyg krävs deltagande i och närvaro vid presentation av projektuppgift samt deltagande i skriftlig rapportering av projektuppgift.Examinator
Helena Lidelöw

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anpassas efter varje projekt.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgift7.5G U 3 4 5