Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Konstruktionslära 7,5 högskolepoäng

Structural design
Avancerad nivå, K7012B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

För att kunna genomföra kursen krävs av studenterna att de har: - kunskaper i byggnadsmateriallära motsvarande kursen K0002B Byggmaterial - kunskaper i byggnadsfysik motsvarande kursen W0008B Byggnadsfysik - kunskaper i konstruktionsteknik motsvarande kursen B0002B Konstruktionsteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
 Kursens mål är att studenten ska kunna
• beskriva och förklara grunderna i dagens dimensioneringsfilosofi 
• bestämma dimensionerande laster på byggnadsverk och byggnadsdelar
• förklara det bärande systemet i byggnader
• förklara hur laster förs genom en struktur och särskilja bärverk för vertikala och horisontella laster
• dimensionera enkla konstruktionselement 
• planera och utföra beräkningsuppgifter enskilt och i grupp, bearbeta resultat och presentera dem skriftligt (beräkningsrapport)


Kursinnehåll
 Grunderna i dagens dimensioneringsfilosofi
• statistiskt/probabilistiskt synsätt
• säkerhet mot brott, bärförmåga och lasteffekt, gränstillstånd
• säkerhetsklasser

Dimensionerande laster på byggnadsverk och byggnadsdelar 
• lasters variation – i rummet och över tid
• lasttyper – egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast, brand, jordtryck osv.
• lastnivåer – karakteristiskt värde, kombinationsvärde, frekvent värde och kvasi-permanent värde
• lastkombinationer – statisk jämvikt, brottgränstillstånd, bruksgränstillstånd, olyckslast

Bärande system i byggnader
• olika typer av bärande system
• primära och sekundära bärverk

Lasters väg genom en struktur och bärverk för vertikala och horisontella laster
• lastnedräkning
• lasters lutning
• effekt av olika upplag

Betong-, stål- och träelement
• dimensioneringsprinciper
• dimensionering och bärförmåga med hänsyn till moment och tvärkraft
• dimensionering och bärförmåga med hänsyn till knäckning


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenterna deltar på föreläsningar där bakgrunder och teorier till kursinnehållet härleds, presenteras och exemplifieras

Studenterna övar beräkningsmetodik till kursinnehållet 
• enskilt på övningspass i klassrum
• enskilt i konstruktionsuppgifter med avseende på laster, stål- och träbalkar
• i grupp i projektuppgift där en betongbyggnad studeras med lastnedräkning och dimensionering av en betongbalk och en betongpelare.  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Bakgrund, teorier och beräkningsmetodik för enskilda element examineras enskilt i konstruktionsuppgifter i skriftliga beräkningsrapporter.

Bakgrund, teorier och beräkningsmetodik för ett byggnadsverk och system examineras i grupp i en projektuppgift i skriftlig beräkningsrapport.

Betygsskala: U, 3, 4, 5.  

Övrigt
.Kan inte ingå i examen tillsammans med W7006B

Övergångsbestämmelser
.

Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (2020). Byggkonstruktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144138558.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftliga rapporterG U 3 4 57.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-06-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17