KURSPLAN

Finita elementmetoden 7,5 högskolepoäng

Finite Element Method
Avancerad nivå, K7014B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Kunskaper i matematik motsvarande M0031M Linjär algebra och differentialekvationer. Kunskaper i hållfasthetslära och byggnadsmekanik motsvarande B0002B Konstruktionsteknik och B7004B Byggnadsmekanik I. Kunskaper om konstruktioners bärförmåga motsvarande K0013B Byggkonstruktion, K7012B Konstruktionslära eller S0007B Brandutsatta konstruktionselement.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:
- kunna utveckla differentialekvationerna för fysiska problem (både skalära och vektoriella variabler) i både deras starka och svaga form.
- kunna utveckla den finita elementformuleringen för fysiska problem baserade på differentialekvationernas svaga form.
- kunna använda approximativa funktioner för att kunna finna lösningar till de finita elementekvationerna
- kunna jämföra resultat från lösningen för den finita elementekvationen för en förenklad modell av ett konstruktionsproblem med resultat från en relativt komplex modell i ett kommersiellt beräkningprogram
- förstå skillnaden mellan olika elementtyper
- förstå inverkan av elementens storlek, antal och form
- förstå hur olika randvillkor ska modelleras
- förstå när, var och hur symmetri kan användas

Kursinnehåll
Vissa grundläggande samband och härledningar.
Randvillkor
Elementtyper, -storlekar och -form
Symmetri
Introduktion till geometrimodellering, dvs. pre-processing
Elastisk-statisk analys, stabilitetsanalys

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, inlämnings- och projektuppgifter.

Examination
Skriftlig tentamen; U, 3, 4, 5.
Projekt- och inlämningsuppgifter; U, G

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter delar av B7002B Introduktion till FEM och S7001B Tillämpad FEM och kan inte kombineras med dessa.

Examinator
Naveed Iqbal

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ottosen, Petersson; Introduction to the Finite Element Method, Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH19
0002InlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH19
0003ProjektuppgiftU G#1.50ObligatoriskH19