Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Stål- och träkonstruktioner 7,5 högskolepoäng

Steel and Timber Structures
Avancerad nivå, K7015B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Kunskaper i - byggnadsmaterial motsvarande kursen K0002B byggnadsmaterial - hållfasthetslära och byggnadsmekanik motsvarande kurserna B0002B konstruktionsteknik och B7004B Byggnadsmekanik I - byggkonstruktion motsvarande kurserna K0013B byggkonstruktion eller W7006B Konstruktionslära


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
      

     Efter godkänd kurs ska studenten kunna
·    beskriva och förklara stål- och träkonstruktioners funktion och verkningssätt under belastning,
·    redogöra för och beskriva bakgrunderna till gällande regelverk för  dimensionering och utförande av stål- och träkonstruktioner
·    tillämpa och välja relevanta delar i gällande regelverk för dimensionering och utförande av stål- och träkonstruktioner
·     kunna planera och utföra beräkningsuppgifter enskilt och laborationsuppgifter i grupp och presentera resultat och analyser skriftligt på ett                     strukturerat sätt så att en tekniskt kvalificerad person kan följa arbetet och nå samma slutsatser

  
 Kursinnehåll
  Kursen behandlar
• stål- och träkonstruktioners verkningssätt under belastning
• dimensionering av stål- och träkonstruktioner enligt gällande normer med avseende på lokal buckling (stål), knäckning, vippning, böjvridknäckning     samt förband
 

   

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  På föreläsningar härleds, presenteras och exemplifieras bakgrunder och teorier till funktion verkningssätt under belastning.  
 Tillämpning av gällande regelverk och beräkningsmetodik övas enskilt
• på räkneövningspass i klassrum
• i datorsal nyttjande beräkningsdataprogram
• i inlämningsuppgifter 
 Verkningssätt under belastning provas i laborationer. Förmågan att planera, genomföra och redovisa arbete i grupp övas i laborationsuppgifter.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Bakgrunder, teorier och beräkningsmetodik examineras med skriftlig sluttentamen med differentierade betyg. Betygsskala: U, 3, 4, 5. Beräkningsmetodik och förmåga att planera och utföra beräkningsuppgift enskilt examineras genom skriftlig beräkningsrapport. Betygsskala: U, G. Förmåga att planera och utföra laborationsuppgifter i grupp, bearbeta data och presentera resultat examineras genom skriftliga laborationsrapporter. Betygsskala U, G Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.


Övergångsbestämmelser
  Kursen ersätter delar av S7004B Stålkonstruktioner och W7005B Träbyggnad och kan inte kombineras med dessa.


Examinator
Ove Lagerqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH19
0002InlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskH19
0003LaborationU G#1.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17