KURSPLAN

Naturkatastrofer - orsaker och verkningar 7,5 Högskolepoäng

Natural Catastrophes - causes and consequences
, KGL604
Version
Kursplan gäller: Höst 2006 Lp 1 - Vår 2007 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2006-02-15 och gäller fr o m höstterminen 2006.

Reviderad
Kursplanen är fastställd 2006-02-15 och gäller fr o m höstterminen 2006.

Betygskala
U G VG
Ämne (SCB)
Geovetenskap

Behörighet

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska:
• kunna beskriva och förklara vilka naturkatastrofer de naturliga systemen ger upphov till, och vilka effekter detta ger för mänskligheten
• kunna diskutera hur mänskligheten påverkar naturliga system, och vilka effekter detta får

Kursinnehåll
Jordens bildning och uppbyggnad
Plattektonik och kontinentaldrift
Vulkanism
Jordbävningar
Tsunamis
Erosion, massrörelser och skred
Jordens klimat och vattenbalans
Växthuseffekten och klimatförändringar
Översvämmningar
Orkaner

Genomförande
Lektioner, seminarier och projektarbete. Informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas i vissa kursmoment. Projektarbeten är obligatoriska.

Examination
Skriftlig tentamen efter kursens slut. Projektarbeten redovisas genom inlämningsuppgifter.

Examinator
Björn Öhlander

Litteratur. Gäller från Höst 2006 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Keller, E.A. & Blodgett, R.H.: Natural Hazards – Earth´s Processes as Hazards, Disasters and Catastrophes. Pearson Education Inc. 2006.

Kursgivare
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0U G VG
0002Projektarbete1.5U G#