KURSPLAN

Geografisk informationsteknik 7,5 Högskolepoäng

Geographic Information Technology
Grundnivå, L0001B
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenterna förmåga att, med hjälp av geografisk informationsteknik, samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Vidare ska studenten bli förtrogen med begrepp, termer och de vanligaste operationerna inom ämnesområdet. Studenterna ska dessutom känna till vad införande av tekniken i organisationer innefattar.

Kursinnehåll
-Grundläggande begrepp:
Definitioner, historisk bakgrund, tillämningsområden, marknadsöversikt.
-Datainsamling:
Geodetisk mätning, GPS, fotogrammetri, fjärranalys, manuell digitalisering,
skanning, digitala höjdmodeller.
-Datamodellering:
Konceptuell modellering, datormodellering, datastrukturer.
-Geografisk analys:
Topologi, vektoranalys, nätverksanalys, rasteranalys, digitala terrängmodeller.
- Införande:
Om informationssystem allmänt, informationssystemets livscykel, några exempel på införande, kostnads-nytta kalkyl.
- Tillämpningsområden för GIS/GIT.

Genomförande
Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination
Hemtentamen och inlämningsuppgifter. Hemtentamen kan ersättas av ett individuellt projektarbete. Examinator avgör om denna möjlighet kan utnyttjas.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0001B motsvarar kursen ABL001

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lars Harrie (red), senaste upplagan, Geografisk Informationsbehandling – Teori, metoder och tillämpningar.
Förlag: Forskningsrådet Formas. ISBN: 978-91-540-6015-3. Utgiven av ULI (ULI - Utvecklingsrådet för landskapsinformation), GIS-centrum, Lunds Universitet och forskningsrådet Formas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Hemtentamen3.8G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.7U G#