Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till programmering och C# 7,5 högskolepoäng

Basic Programming
Grundnivå, L0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- bygga egna algoritmer för lösning av programmeringsproblem,
- beskriva dem i något pseudospråk eller grafisk uttryckssätt,
- tillämpa programmeringens grunder inom något representativt programspråk,
- konstruera enklare, väl dokumenterade applikationer. 
- känna till något sätt att integrera kartor och dess hantering i en applikation. 

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande:
Introduktion till programmering
Hårdvara/Mjukvara
Algoritmer
Programstruktur och vårt första program
Variabler och datatyper
In-/utmatning
Aritmetiska operationer
Tilldelningsoperationer och logiska operationer
Kontrollflöden
Villkorssatser
Repetitionskontroll
Klasser/Metoder
Referens- och värdeparametrar
Variablers räckvidd och varaktighet
Implementation och debugging
Arrayer
Strängar och tecken
Elementärt GUI
Karthantering med MapPoint, Endast teoretiskt. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Allt kursmaterial finns under LTU’s Citrixportal och där hittas mer detaljerade beskrivningar över kursens innehåll och dess genomförande. Det finns inga inspelade föreläsningar och inte heller några obligatoriska sammankomster. Boken utgör inlärningsmaterialet och bör följas enligt dess instruktioner.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
  Kursen mål examineras med inlämningsuppgifter som görs individuellt eller i grupp om två personer och som examineras under kursens gång. Betygssättning av inlämningsuppgifter sker enligt betygsskala U/G. Samtliga inlämningsuppgifter ska vara avklarade för slutbetyg.
Inlämningsuppgifterna finns under LTU’s Citrixportal. 

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling.

Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0002B motsvarar kursen ABL005

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4
Magnus Lilja och Ulrik Nilsson, Programmering 1 C#, Gleerups, senaste upplagan samt Magnus Lilja, Programmering 2 C#, Gleerups, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17