Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljö- och kvalitetsrevision 7,5 högskolepoäng

Environmental and Quality Auditing
Grundnivå, L0004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Miljöledning
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav 15 högskolepoäng inom industriell ekonomi och organisation som t.ex. Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv (G0010N) 7,5 hp, Hållbar utveckling (L0010N) 7,5 hp, Ekologi och miljökunskap (N0005P) 7,5 hp, Miljöledning (L0001N) 7,5 hp, Kvalitetsutveckling; grundkurs (K0001N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenter ska kunna tolka internationella standarder med relevans för miljö- och kvalitetsrevision samt med hjälp av dessa standarder kunna utföra revisioner av kvalitets- och miljöledningssystem. Efter att ha fullföljt kursen ska varje student kunna förstå betydelsen av kvalitets- och miljörevision för företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility- CSR).

Kursinnehåll
Genomgång av grundkraven som ställs på kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller de internationella standarderna ISO 14001 och ISO 9001. Genomgång i att planera, genomföra och rapportera miljö- och kvalitetsrevisioner i enlighet med ISO 19011. Tillämpa kunskaperna i revisionsteknik genom att utföra en miljö- och kvalitetsrevision på ett företag eller annan organisation.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
För campuskurs gäller: Undervisningen består av föreläsningar, gruppuppgifter och en större projektuppgift. Gästföreläsare med praktisk erfarenhet. Obligatorisk närvaro vid vissa moment i kursen. För nätbaserad kurs gäller: Undervisning sker på distans med hjälp av en studiehandledning och kontinuerlig distanskontakt mellan lärare och studenter. Undervisningen består av inlämningsuppgifter som utförs individuellt eller i grupp och en större projektuppgift. Inga sammankomster i Luleå.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras kontinuerligt med hjälp av gruppuppgifter, individuell dugga och en större projektuppgift i slutet av kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursens innehåll är likvärdigt med innehållet i L0006N.

Examinator
Helena Ranängen

Övergångsbestämmelser
Kursen L0004N motsvarar kursen IEK254

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Almgren, R. Brorson, T. (2019). Miljörevision, Green Business AB, Täby. Standard ISO 19011 - Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem. Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kontinuerlig examination sker individuellt eller i gruppU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11