Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Spanska för nybörjare 1 7,5 högskolepoäng

Spanish for Beginners 1
Grundnivå, L0006S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Spanska
Ämnesgrupp (SCB)
Spanska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs har studenten tillägnat sig grundläggande språkkunskaper och: - klarar vardagliga språksituationer - kan läsa och förstå enkla texter på målspråket - kan uttrycka sig på spanska och göra sig förstådd - har grundläggande kunskaper om spanska språkets struktur - har översiktliga kunskaper om spanskt kultur- och samhällsliv

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två huvudmoment. Momenten läses parallellt och vävs samman samt stöttar varandra. Moment 1. Skriftlig språkfärdighet (4,5 ECTS) Enklare skrivövningar med anknytning till grammatik och ett växande ordförråd. Grammatiken introducerar verbformer, adjektiv och pronomen. I kursen introduceras även substantivens artikel, genus och genitiv samt räkneord och klockan. Examination: Skriftligt slutprov (3 ECTS). Vokabulärprov (1,5 ECTS). Moment 2. Muntlig språkfärdighet (3 ECTS) Den muntliga språkfärdigheten tränas upp med anknytning till huvudbokens texter genom övningar i klassrummet. Examination: Individuellt samtal med lärare på spanska (3 ECTS).

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lektioner, föreläsningar, grupp- och parövningar. Individuell träning med datorprogram rekommenderas som ett inslag i kursen.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Se respektive moment. För att få Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på minst 4,5 ECTS. Restriktion Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Övrigt
Kursen avser nybörjarstudier i ämnet spanska (1,5-7,5 ECTS). Kursen kan ej ingå i huvudämnesstudier i spanska för filosofie kandidat-/ filosofie magisterexamina. Referenslitteraturlista tillhandahålls av läraren.

Examinator
Annbritt Palo

Övergångsbestämmelser
Kursen L0006S motsvarar kursen KSS054

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Waldenström, E., Gustafsson, Å., Westerman, N., Bretz, Å. Caminando 1, fjärde upplagan, Lärobok. Natur Kultur Läromedel.
Waldenström, E., Gustafsson, Å., Westerman, N., Bretz, Å. Caminando 2, fjärde upplagan, Lärobok. Natur Kultur Läromedel.
Digilär - Spanska
Spansk-svensk ordbok eller spansk-engelsk ordbok

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig språkfärdighetU G VG *3.00ObligatoriskH07
0004Tentamen skriftlig språkfärdighetU G VG *4.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10