KURSPLAN

Spanska för nybörjare 1 7,5 högskolepoäng

Spanish for Beginners 1
Grundnivå, L0006S
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Spanska
Ämnesgrupp (SCB)
Spanska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs har studenten tillägnat sig grundläggande språkkunskaper och: - klarar vardagliga språksituationer - kan läsa och förstå enkla texter på målspråket - kan uttrycka sig på spanska och göra sig förstådd - har grundläggande kunskaper om spanska språkets struktur - har översiktliga kunskaper om spanskt kultur- och samhällsliv

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två huvudmoment. Momenten läses parallellt och vävs samman samt stöttar varandra. Moment 1. Skriftlig språkfärdighet (4,5 ECTS) Enklare skrivövningar med anknytning till grammatik och ett växande ordförråd. Grammatiken introducerar verbformer, adjektiv och pronomen. I kursen introduceras även substantivens artikel, genus och genitiv samt räkneord och klockan. Examination: Skriftligt slutprov (3 ECTS). Vokabulärprov (1,5 ECTS). Moment 2. Muntlig språkfärdighet (3 ECTS) Den muntliga språkfärdigheten tränas upp med anknytning till huvudbokens texter genom övningar i klassrummet. Examination: Individuellt samtal med lärare på spanska (3 ECTS).

Genomförande
Lektioner, föreläsningar, grupp- och parövningar. Individuell träning med datorprogram rekommenderas som ett inslag i kursen.

Examination
Se respektive moment. För att få Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på minst 4,5 ECTS. Restriktion Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Övrigt
Kursen avser nybörjarstudier i ämnet spanska (1,5-7,5 ECTS). Kursen kan ej ingå i huvudämnesstudier i spanska för filosofie kandidat-/ filosofie magisterexamina. Referenslitteraturlista tillhandahålls av läraren.

Examinator
Elizabet Paez

Övergångsbestämmelser
Kursen L0006S motsvarar kursen KSS054

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Prisma Comienza, Nivel A1 (reedición 2004), Editorial Edinumen, Madrid
Spansk-svensk ordbok eller spansk-engelsk ordbok

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig språkfärdighetU G VG *3.00ObligatoriskH07
0004Tentamen skriftlig språkfärdighetU G VG *4.50ObligatoriskH20