KURSPLAN

Ljud och vibrationer 7,5 Högskolepoäng

Sound and vibration
Grundnivå, L0008A
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-02-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk akustik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik motsvarande ett års studier på något civilingenjörsprogram (ekvationslösning, logaritmer, integraler och komplexa tal). Grundläggande förståelse om svängande system (massa-fjäder-system). Kännedom om Fourier-transformen är en fördel men inget krav.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska student utifrån verkliga ljud- och vibrationsproblem kunna:
• Välja lämplig mätmetod(er) och analysmetod(er) för att kunna bedöma de risker och störningar som bullret och/eller vibrationerna orsakar enligt rådande lagstiftning
• Analysera ljud- och vibrationssignaler för att skapa ett underlag för att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att minska störningen
• Beräkna lämpliga åtgärder och deras verkan för att minska buller- och vibrationsstörningen

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande moment:
• Grundläggande akustik – grundläggande begrepp och definitioner
• Lagstiftning och standarder inom ljud och vibrationer
• Mätteknik – genomgång av mätmetoder inom ljud och vibrationsområdet
• Hörseln – örats anatomi och fysiologi, psykoakustik och hörselskador
• Ljudalstringsmekanismer – fysikaliska fenomen bakom alstring och spridning av ljud
• Rums- och byggnadsakustik – ljudfält och ljudutbredning samt de mekanismer som styr reflektion, absorption och transmission av ljud i slutna utrymmen
• Ljudisolering – metoder för beräkning av väggars ljudisolerande förmåga
• Vibrationers inverkan på människan – mäta, analysera och beräkna helkropps- samt hand-arm-vibrationer
• Vibrationsisolering – teori och beräkningsmetoder för vibrationsisolering
• Ljuddesign – teori och metoder för att ge produkter rätt ljud

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar med teorigenomgång som varvas med demonstrationer och problemlösningar. I momentet matematisk modellering löser man i grupp ett antal problemställningar med hjälp av programvara för akustiska beräkningar som presenteras skriftligt. Dessutom ingår laborationer som utförs i grupp och redovisas skriftligt. Det finns även ett moment med frivilliga inlämningsuppgifter som kan ge extrapoäng vid 1:a ordinarie tentamenstillfället.

Examination
Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Laborationerna och uppgifterna i matematisk modellering redovisas skriftligt.

Examinator
Roger Johnsson

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bodén, H. m.fl.: Ljud och Vibrationer, Norstedts Tryckeri AB, Stockholm
Formelsamling: Ljud och vibrationer

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0004Laborationer1.5U G#
0005Matematisk modellering1.5U G#