Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kartografisk visualisering 7,5 högskolepoäng

Cartographic Visualization
Grundnivå, L0008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten:
- kunna producera bättre och mer informativa kartor,
- ha en fördjupad kännedom om metoder och tekniker för visualisering av geografiska data från olika datakällor, med fokus på praktisk tillämpning.


Kursinnehåll
- Kartografiska grundregler - Visuella variabler - Generalisering - Symbolhantering - Färgsystem och färgsättning - Textsättning - Layout - Presentation av statistik - Kartor från olika datakällor - Kartor för olika media, Webb, Mobiltelefoner, mm - Programvara: ArcGIS - ArcMap

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Allt kursmaterial och programvaror finns under LTU’s Citrixportal och där hittas mer detaljerade beskrivningar över kursens innehåll och dess genomförande. Det finns inga inspelade föreläsningar och det är inte några obligatoriska sammankomster. Föreläsningar ges i textform.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras med inlämningsuppgifter som görs individuellt eller i grupp om två personer samt projektuppgift som görs individuellt, som examineras under kursens gång. Betygssättning av inlämningsuppgifter och projektuppgift sker enligt betygsskala U/G. Samtliga inlämningsuppgifter ska vara avklarade för slutbetyg. Inlämningsuppgifterna finns under LTU’s Citrixportal.

Övrigt
Förkunskaper som rekommenderas är grundläggande kunskaper i geografisk informationsteknik. Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling.

Övergångsbestämmelser
Kursen L0008B motsvarar kursen ABL030.

Examinator
Mats Olofsson

Övergångsbestämmelser
Kursen L0008B motsvarar kursen ABL030

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Margareta Elg & Lars Granat. Konsten att framställa kartor – en handledning i kartdesign. Senaste upplagan. (ej obligatorisk).

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskH07
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17