Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tyska för nybörjare 2 7,5 högskolepoäng

German for Beginners 2
Grundnivå, L0009S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Tyska
Ämnesgrupp (SCB)
Tyska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Tyska för nybörjare 1, L0007S eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 5


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande språkkunskaper, och därmed kunna: • klara vardagliga språksituationer • läsa och förstå enkla texter på tyska • uttrycka sig på målspråket och göra sig förstådd • använda sig av grundläggande kunskap om tyska språkets struktur • tillägna sig grundläggande kunskap i kultur – och samhällsliv av de tyskspråkiga länderna.

Kursinnehåll
Kursen innehåller övningar där studenten ska: • träna och förbättra sin muntliga och skriftliga uttrycksförmåga • utöka och befästa ett grundläggande ordförråd • träna redan kända och lära sig fler grundläggande grammatiska strukturer • träna hör- och läsförståelse • visa hur den kan använda sina nya kunskaper på målspråket

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten ska självständigt arbeta med arbetsboken, glosinlärningen och grammatikträningen samt med de skriftliga inlämningsuppgifterna. Övningar och material på Canvas och på bokförlaget Huebers hemsida står studenten till förfogande. Studenten ska aktivt delta i undervisningen som till stor del består av arbetet med kurslitteraturen, dialog- och parövningar och diskussioner. Vid undervisningstillfällena ligger huvudvikten på den muntliga språkträningen, hörförståelse och arbete med kursboken.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.  Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen i grammatik och läsförståelse (3 ECTS). Muntlig tentamen i språkfärdighet samt skriftliga inlämningsuppgifter (4,5 ECTS). Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att erhålla VG som slutbetyg på kursen krävs att minst 4,5 ECTS av kursens 7,5 ECTS erhållit VG. Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.Examinator
Katja Merkle Söderholm

Övergångsbestämmelser
Kursen L0009S motsvarar kursen KSS060

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Schritte international 2 neu. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber 2016. ISBN 978-3-19-601082-4

Referenslitteratur
Modern tysk-svensk och svensk-tysk ordbok. Prisma 1985 eller likvärdig ordbok.
Rydén, K./Wengse, J./Wistam, A-L.: Modern tysk grammatik, Liber . ISBN 21-17987-5.

Kopierat material kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH07
0002ÖvrigtG U 3 4 54.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för språk och kultur 2007-01-23, att gälla från och med höstterminen 2007.

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10