Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geografisk analys 7,5 högskolepoäng

Spatial Analysis
Grundnivå, L0010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i geografisk informationsteknik motsvarande L0020B, Geografisk informationsteknik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten (generella GIS-användare, såväl som specialister):
• kunna utföra bättre och mer kvalitativa geografiska analyser inom olika tillämpningsområden,
• ha en fördjupad kunskap om metoder och tekniker som används för modellering av geografiska data, med fokus på praktisk tillämpning. 

Kursinnehåll
Raster- och vektoranalys, interpolationsmetoder, spatial analys, nätverk.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Allt kursmaterial och programvaror finns under LTU’s Citrixportal och där hittas mer detaljerade beskrivningar över kursens innehåll och dess genomförande. Det finns inga inspelade föreläsningar och det är inte några obligatoriska sammankomster. Föreläsningar i textform, en del av kursen utgörs av kurser från ESRI.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras med inlämningsuppgifter som görs individuellt och examineras under kursens gång. Betygssättning av inlämningsuppgifter sker enligt betygsskala U/G. Samtliga inlämningsuppgifter ska vara avklarade för slutbetyg. Inlämningsuppgifterna finns under LTU’s Citrixportal.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Mats Olofsson

Övergångsbestämmelser
Kursen L0010B motsvarar kursen ABL032

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tillgängligt undervisningsmaterial, artiklar och manualer. Förslag på icke obligatorisk kurslitteratur finns på www.ltu.se/edu/git

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-06-14