Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Akustik för ljudproduktion 7,5 högskolepoäng

Acoustics for sound production
Grundnivå, L0011A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk akustik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0016F Ljudteknik 1 eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva grundläggande akustiska, elektroakustiska och psykoakustiska fenomen av betydelse för inspelning och återgivning av ljud.
- utföra och analysera grundläggande mätningar av akustiska egenskaper hos rum och högtalare
- Välja, specificera och beräkna effekterna av akustiska lösningar av betydelse i studio, kontrollrum och lyssningsrum..

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande moment:
- ljudets fysikaliska grunder och storheter
- hörselns funktion, hörandets fysiologi, hörselskadlighet, psykoakustik och upplevelse av ljud
- rumsakustik
- ljudisolering och ljuddämpning
- grundläggande akustisk mätteknik
- akustisk design av lyssningsrum, studio och kontrollrum
- akustik för ljudåtergivning
- grundläggande konserthusakustik 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av:
- föreläsningar med teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösningsövningar
- laborationer
- projektarbete 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom:
- skriftlig tentamen
- laborationer med obligatorisk närvaro och skriftlig redovisning
- muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete 

Examinator
Arne Nykänen

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Everest & Pohlmann: Master Handbook of Acoustics, McGraw-Hill

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0004Laboration och projektarbeteU G#1.50ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17