Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Franska Baskurs 1 7,5 högskolepoäng

French Foundation Course 1
Grundnivå, L0014S
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Franska
Ämnesgrupp (SCB)
Franska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Moderna språk - aktuellt språk 3 (områdesbehörighet A2). Eller: Aktuellt språk Steg 3, Engelska B (områdesbehörighet 2)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - med hjälpmedel läsa och förstå fransk sakprosa och skönlitteratur - med användning av utvecklade språkliga strategier uttrycka sig någorlunda korrekt och obehindrat i tal, förstå talad franska och göra sig förstådd i olika typer av kommunikativa sammanhang - med ökad korrekthet tillämpa kunskap om språkliga strukturer, i tal och skrift - redogöra för grundläggande kulturella, politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Frankrike.

Kursinnehåll
Moment 1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet (3 hp) Inriktning: Studium av den franska grammatikens huvuddrag. Undervisning: Lektionsundervisning och språklig analys i samband med översättningar. Examination: Skriftligt språkfärdighetsprov med vokabulär (3 hp)
Moment 2. Prosatext och muntlig språkfärdighet (3 hp) Inriktning: Studium av ca 350 sidor modern franskspråkig skönlitteratur. Undervisning: Lektionsundervisning och muntlig språkfärdighetsträning. Examination: Muntlig redovisning av text- och ordförståelse (3 hp)
Moment 3. Sakprosa och muntlig språkfärdighet (1,5 hp) Inriktning: Studium av franska samhällsförhållanden samt fransk historia och geografi. Undervisning: Lektionsundervisning och muntlig språkfärdighetsträning. Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation (1,5 hp)

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Se kursinnehåll.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Se respektive moment. Varje moment bedöms med någon av betygsgraderna Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på minst 4,5 hp.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Övrigt
Begränsning av rätt att medta kursen i examen: Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med GK i franska, 1,5-30 hp. Den kan endast tillgodoräknas som breddningskurs i examen.

Examinator
Annbritt Palo

Övergångsbestämmelser
Kursen L0014S motsvarar kursen KSS697

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hansén m fl. Gleerups franska grammatik. ISBN 92-40-61160-4.
Norstedts franska ordbok. ISBN 91-1-962651-7.
Benjamin Renner, Le grand méchant renard, (2017) Delcourt. EAN : 9782756077390
Anna Gavalda, Ensemble c’est tout, (2005) J’ai lu. ISBN: 9782290343715
Artiklar kring samhällsliv, politik, kultur, geografi och historia tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Prosatext och muntlig språkfärdighetU G VG *3.00ObligatoriskH07
0003Realia och muntlig språkfärdighetU G VG *1.50ObligatoriskH07
0004Tentamen. Skriftlig språkfärdighet och vokabulärU G VG *3.00ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
av Anders Persson 2009-11-21

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10