Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geografisk informationsteknik 7,5 högskolepoäng

Geographic Information Technology
Grundnivå, L0020B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenterna förmåga att med hjälp av geografisk informationsteknik kunna
• samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data,
• beskriva begrepp, termer och de vanligaste operationerna inom ämnesområdet, 
• praktiskt genomföra enklare geografisk analys i relevant dataprogram.


Kursinnehåll
- Grundläggande begrepp:
Definitioner, historisk bakgrund, tillämpningsområden, marknadsöversikt.

- Datainsamling:
Geodetisk mätning, GPS, fotogrammetri, fjärranalys, manuell digitalisering, skanning, digitala höjdmodeller.
 
- Geografisk analys:
Topologi, vektoranalys, nätverksanalys, rasteranalys, digitala terrängmodeller.

- Införande:
Om informationssystem allmänt, exempel på införande,
 
- Tillämpningsområden för GIS/GIT.
 
- Introduktion till relevanta dataprogram inom området. Desktop , Server och GIS på internet 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Allt kursmaterial och programvaror finns under LTU’s Citrixportal och där hittas mer detaljerade beskrivningar över kursens innehåll och dess genomförande. Det finns inga inspelade föreläsningar och det är inte några obligatoriska sammankomster. Boken samt föreläsningar i textform utgör inlärningsmaterialet och bör följas enligt dess instruktioner.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras med inlämningsuppgifter som görs individuellt eller i grupp om två personer samt kunskapstester som görs individuellt, de examineras under kursens gång. Betygssättning av inlämningsuppgifter och kunskapstester sker enligt betygsskala U/G. Samtliga inlämningsuppgifter och kunskapstester ska vara avklarade för slutbetyg. Inlämningsuppgifterna finns under LTU’s Citrixportal och kunskapstesterna görs i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen L0020B motsvarar kursen L0001B.

Examinator
Mats Olofsson

Övergångsbestämmelser
Kursen L0020B motsvarar kursen L0001B

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lars Harrie (red), 7:e upplagan, Geografisk Informationsbehandling – Teori, metoder och tillämpningar.
ISBN: 978-91-441-3174-0. Studentlitteratur AB.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-01-31

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17