Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknik för grundlärare åk 1-6 7,5 Högskolepoäng

Technology for Compulsory Teachers 1-6
Grundnivå, L0039P
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen inom lärarutbildningen motsv 60 hp eller lärarexamen


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- tillämpa, kommunicera och dokumentera tekniska metoder, funktioner samt arbetssätt,

- beskriva hur barn utvecklar förståelse för och får kompetens i teknik,

- praktiskt tillämpa teknik som en naturlig del av det vardagliga lärandet.

- i en undervisningsverksamhet och med utgångspunkt i styrdokument och lärandeteori planera, genomföra och utvärdera ett fördjupat tematiskt projektarbete som syftar till att åstadkomma lärande om och i teknik,

- visa förmåga att självständigt inhämta samt skriftligt och muntligt använda kunskaper relevanta för temaområdet och därvid beakta teknik ur såväl ekologiska, ekonomiska som samhällsperspektiv


Kursinnehåll

Ämneskunskaper och didaktiska kunskaper som omfattar:

- teknik i grundskolans verksamhet, t.ex. vardagliga föremål och vanliga tekniska system

- tekniska lösningar för att täcka behov och lösa problem, t.ex. åstadkomma ljud, ljus, rörelse,

- vanliga materials egenskaper,

- hållfasthet,

- tekniska komponenters samverkan,

- praktisk teknisk problemlösning, inklusive problemidentifiering, konstruktion och värdering,

- närsamhälle,natur och miljö

Aktuell forskning om barns lärande i teknik

Studenterna väljer ett temaområde i teknik med utgångspunkt i en undervisningsverksamhet. Teorier om lärande studeras sedan och med fokus på det valda temaområdet. Förslag till teman för projektarbetena kommer att presenteras vid kursstart men studenterna kan också utforma egna förslag. Närmare beskrivning ges i studiehandledningen


Genomförande

Föreläsningar. Praktiska moment, konstruktionsövningar. Gemensamma och självständiga litteraturstudier.Självständig informationssökning med relevans för det valda temat och verksamheten. Projektarbetet planeras, genomförs och utvärderas under handledning av kursens lärare.


Examination

Kursen examineras individuellt genom en muntlig redovisning av konstruktionsuppgift och en tentamen. Kursen examineras i grupp genom en skriftlig rapport. Betygskriterier anges i studiehandledningen. Prov får göras om vid fyra tillfällen utöver det ordinarie.


Examinator
Per Högström

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Norstedts förlag.
Blomdahl, E. (2007). Teknik i skolan. HLS Fšrlag. ISBN: 978-91-7656-635-0 (Valda delar). Tillgänglig på Internet: http://www.suforlag.se/UserFiles/1/file/epubl/Blomdahl_Teknik_avh.pdf
Eriksson, A.-G. (2006). Konstruera mera: 33 kluriga uppdrag från Teknikens hus. Luleå: Teknikens hus. ISBN: 91-631-8012-X (Finns att beställa via Teknikens Hus)
Grimvall, G. (2013). Teknikens väsen: Skolans teknikämne i tidigare år. Lund: Studentlitteratur. Johansson, B. (2004). Stadens tekniska system: naturresurser i kretslopp. Stockholm: Formas. ISBN 91-540-5922-4
Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Publikationer från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.
Utdelat material samt artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen2.5U G VG
0002Redovisning konstruktion1.5U G VG
0003Skriftlig rapport utvecklingsarbete3.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-01-30

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15