Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dokumentera och dela skriv- och läsutvecklingsprocesser 7,5 Högskolepoäng

Documenting and sharing writing and reading learning processes
Grundnivå, L0040P
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Höst 2014 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarexamen.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

·ha utvecklat och fördjupat kunskaper om betydelsen av dokumentation i lärararbete i ungdomsskola

·ha utvecklat fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om hur dokumentation kan utföras och ha grundläggande kunskap om användandet av IKT i detta arbete

·ha en utvecklad förmåga att planera och genomföra en dokumentation av en pedagogisk process i daglig praktik i ungdomsskola

·kunna integrera läroplanens intentioner i frågeställningar, planering och analys  

·kunna inta ett reflekterande förhållningssätt till skolans olika praktiker vad gäller skriv- och läsutvecklingsprocesser

·kunna länka samman ett dokumenterande och reflekterande förhållningssätt med den egna praktiken.


Kursinnehåll
I kursen beskrivs i teori och praktik pedagogisk dokumentation av skriv- och läsutvecklingsprocesser med olika medier samt hur dokumentation hänger ihop med skolutveckling. Olika dokumentationsformer presenteras. Studenterna dokumenterar i sin praktik skriv- och läsutvecklingsprocesser vilka presenteras och diskuteras i gruppen. Exempel på enklare analys och utvärderingsmodeller presenteras och undersöks.    

Genomförande
Kursen genomförs på distans under HT 2012. En heldagsträff, däremellan bedrivs undervisningen på distans. Under kursen används ett internetbaserat konferenssystem för handledning, redovisning, diskussion och distribution av kursmaterial.  

Examination
Som kursbetyg används en tregradig skala: U/G/VG. I examinationsuppgift används U och G. För att få G på delkursen krävs G i alla moment.

Övrigt

Kursplanen kompletteras med en studiehandledning som finns tillgänglig i Fronter på webben i samband med kursstarten.


Examinator
Anders Söderlund

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Britsch, S. (2009). Differential discourses: the contribution of visual analysis to defining scientific literacy in the early years classroom. (21 s.)

Jewitt, C. (2008). Multimodal discourse across the curriculum (11 s.)
van Leeuwen, T. & Jewitt, C. (red.) (2001). Handbook of visual analysis. Kap 1, 4-5, 7-8 (116 s. totalt).

Lidberg, Geijerstam, Folkeryd Utmana utforska utveckla Studentlitteratur 2010

Holmqvist Lärande i skolan Learning study som skolutvecklingsmodell Studentlitteratur 2006

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Aktivt deltagande i seminarier och arbetsgrupper1.0U G VG
0002Inlämning av mediadokument3.0U G VG
0003Skriftlig inlämning enskild uppgift3.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-16

Reviderad
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-16