Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kvartärgeologi 7,5 högskolepoäng

Quaternary Geology
Grundnivå, L0041K
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, O0035K Geologi, grundkurs eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse  
• översiktligt kunna beskriva den geologiska utvecklingen under Kvartärperioden 
• kunna beskriva och förklara glaciärers tillväxt, massbalans och rörelse
• kunna beskriva de viktigaste glaciala miljöerna och förklara vilka processer som styr avlagring av sediment och bildning av landformer i dessa miljöer
• utgående från vertikalprofiler genom kvartära avlagringar kunna beskriva den kvartärgeologiska utvecklingen i ett område

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten:
• kunna beskriva den kvartärgeologiska utvecklingen i norra Sverige genom att tillämpa enklare flygbildstolkning och tolka en jordartskarta 

Kursinnehåll
Klimatvariationer under Kvartärperioden. Glaciärer och glaciärisens egenskaper. Glacial erosion, transport och deposition. Glaciala landformer. Sediment och landformer bildade i strömmande vatten, hav och sjöar. Kvartär stratigrafi. Landhöjning. Kvartära avlagringar och landformer i Sverige. Kol-14-datering. Tolkning av flygbilder och jordartskartor.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter och en projektuppgift. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av grundläggande teori som tillämpas på övningsuppgifter som utförs under lektionstid. Kursens teorimoment tillämpas även i en projektuppgift som utförs i grupp. Övningsuppgifterna och projektuppgiften ska medföra en ökad djupinlärning av kursens huvudmoment genom att studenterna aktivt deltar i kunskapsinhämtningen. Projektuppgiften ska även ge färdighet i grupparbete och vetenskaplig rapportskrivning. I kursen ingår även en exkursion i Luleåområdet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Förmågan att beskriva och redogöra för grundläggande teori samt innehållet i övningsuppgifter kontrolleras vid en skriftlig tentamen (betyg 3, 4, 5). Förmågan att tolka flygbilder och jordartskartor, att beskriva den kvartärgeologiska utvecklingen i norra Sverige, samt förmågan att skriva en kortare vetenskaplig rapport kontrolleras i en projektuppgift med inlämning av skriftlig rapport (betyg U, G). Deltagande i obligatorisk exkursion (U, G). Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå och ingår i kandidat- och civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik. Studiehandledning återfinns i Canvas i aktuellt kursrum.

Examinator
Thomas Aiglsperger

Övergångsbestämmelser
Kursen L0041K motsvarar kursen KGL004

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bennett, M. R., Glasser, N. F., 2009. Glacial Geology. Ice Sheets and Landforms. ISBN 9780470516911.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 53.70ObligatoriskH08
0002ProjektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH08
0003ExkursionU G#0.80ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-01-11