KURSPLAN

Kvartärgeologi 7,5 Högskolepoäng

Quaternary Geology
Grundnivå, L0041K
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, O0035K Geologi, grundkurs eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten: • känna till de viktigaste sedimentära miljöerna och kunna förklara hur sediment avlagras i dessa miljöer • känna till några viktiga sedimentära strukturer och kunna förklara i vilken sedimentär miljö dessa strukturer bildas • kunna beskriva och förklara glaciärers tillväxt, massbalans och rörelse • kunna beskriva de viktigaste glaciala miljöerna och förklara vilka processer som styr bildning av landformer och sediment i dessa miljöer • utgående från vertikalprofiler genom kvartära avlagringar kunna beskriva den kvartärgeologiska utvecklingen i norra Sverige • kunna tolka en jordartskarta

Kursinnehåll

Orsaker till nedisningar. Glaciärer och glaciärisens egenskaper. Glacial erosion, transport och deposition. Glaciala landformer. Sediment och landformer bildade i strömmande vatten, hav och sjöar. Kvartär stratigrafi. Landhöjning. Kvartära avlagringar och landformer i Sverige. Tolkning av flygbilder och jordartskartor.


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningsuppgifter. Föreläsningarna och lektionerna ägnas åt genomgång av grundläggande teori som tillämpas på övningsuppgifter. Övningsuppgifterna och en projektuppgift ska medföra en ökad djupinlärning av kursens huvudmoment genom att studenterna aktivt deltar i kunskapsinhämtningen. I kursen ingår även en exkursion i Luleåområdet.

Examination
Förmågan att beskriva och redogöra för kursens teoretiska innehåll kontrolleras vid en skriftlig tentamen (betyg 3, 4, 5). Förmågan att tolka en jordartskarta och att kunna beskriva den kvartärgeologiska utvecklingen i norra Sverige kontrolleras i en projektuppgift (betyg U, G). Deltagande i obligatorisk exkursion. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå och ingår i kandidat- och civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik. Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Examinator
Anders Widerlund

Övergångsbestämmelser
Kursen L0041K motsvarar kursen KGL004

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bennett, M. R., Glasser, N. F., 2009. Glacial Geology. Ice Sheets and Landforms. ISBN 978-0-470-51691-1.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen3.7G U 3 4 5
0002Projektuppgift3.0U G#
0003Exkursion0.8U G#