Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Naturresursteknik 7,5 högskolepoäng

Natural Resources Engingeering
Grundnivå, L0046K
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Naturresursteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för och reflektera över samhällets behov och försörjning av naturresurserna malm, mineral och vatten 
2. Översiktligt beskriva planeten jordens uppkomst och uppbyggnad, malm och mineral förekomster, globala geokemiska och hydrologiska kretslopp 
3. Redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling 
4. Översiktligt beskriva samhällets tekniska system för vatten- och avfallshantering-
5. Översiktligt beskriva metoder för utvinning av malm och mineral och konsekvenser för miljön 
6. Ge exempel på ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling i sin profession 
7. Efter avslutad kursmodul om jämställdhet ska studenten visa förståelse för uppsatta jämställdhetsmål, regelverk för jämställdhet i arbetslivet samt         ge exempel på förutsättning för jämställdhet i arbetslivet. 

Färdighet och förmåga
8. Använda bibliotekets databaser för att söka vetenskaplig litteratur  

Kursinnehåll
Kursen behandlar behov, användning, förekomst och tillgång av malm och vatten. Begreppet Hållbar utveckling. Atmosfärens uppkomst och utveckling och planeten jorden uppkomst och uppbyggnad. Kemiska vittringsprocesser och de globala syrets och kolets kretslopp. Naturliga och urbana hydrologiska kretslopp. Samhällets system för vatten och avfallshantering. Bergskedjan-från prospektering till metall. Ingenjörsrollen. Informationssökning i vetenskapliga databaser. Jämställdhet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och seminarium, samt obligatorisk litteratursökning med efterföljande uppgift. En obligatorisk studieresa under två dagar med efterföljande reflektionsuppgift ingår. Kursen inkluderar ett grupparbete där studenterna fördjupar sig inom en vald frågeställning med handledning av lärare. Uppgiften redovisas individuellt i tvärgrupper. Kursmodulen om jämställdhet består av inspelade föreläsningar samt litteratur.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
De teoretiska delarna av kursen (lärandemål 1-5) examineras med ett skriftlig tentamen med graderade betyg (3 4 5). 
Fördjupning av hållbar utveckling och ingenjörsrollen examineras genom aktivt deltagande i grupparbete och i efterföljande seminarium och betygssätts med betyg (UG). Obligatoriskt deltagande i studiebesök och inlämning av reflektionsuppgift betygssätts med betyg (UG). Informationssökning där obligatoriska inlämningsuppgifter ingår examineras med betyg (UG). Kursmodulen om jämställdhet examineras genom quizzar med betyg (UG).  

Examinator
Lena Alakangas

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur tillhandahålls i Canvas

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002StudiebesökU G#1.00ObligatoriskH13
0004Bibliotek, litteratursökningU G#0.50ObligatoriskH13
0005TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH17
0007SeminarierU G#1.50ObligatoriskH21
0008Quiz, jämställdhetU G#0.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-01-25

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17