Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljögeokemi 7,5 högskolepoäng

Environmental geochemistry
Grundnivå, L0047K
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, O0035K Geologi, grundkurs eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten:
-kunna förklara de allmänna geokemiska principer som styr grundämnenas förekomst och geokemiska karaktär i mineral och vattenlösningar

-kunna analysera och förklara vilka biogeokemiska processer som påverkar halterna av huvudelementen i ett grund-ytvatten och kunna ange rimliga balanserade vittringsreaktioner som kan förklara halterna i praktiska fall

-kunna förklara hur koldioxidhalten och syrehalten i atmosfären har reglerats under geologisk tid och kunna reflektera över hur människans påverkar halterna i ett kort och långt tidsperspektiv

Kursinnehåll
- pH och karbonatsystemet
- Elektrisk konduktivitet
- Oxidation-reduktionsreaktioner
- pe-pH diagram
- Mobilitet
- Huvudelementens geokemi
- Geokemisk vittring
- Floders geokemi
- Geokemiska processer i sjöar
- Geokemiska processer i haven
- De globala kol- och syrecyklerna

Genomförande
Kursen ges som en serie föreläsningar och lektioner. Instuderingsfrågor efter varje kapitel diskuteras i grupp under schemalagd tid för att öka djupinlärningen. Konstruktion av pe-pH diagram tränas genom individuell inlämningsuppgift.

Examination
Måluppfyllelsen kontrolleras genom en slutlig individuell tentamen med graderat betyg (3 4 5).

Examinator
Lena Alakangas

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Från berg till hav-en introduktion i miljögeokemi. Johan Ingri. Studentlitteraturen.2011

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 57.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-06

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-11-06