Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljögeokemi 7,5 högskolepoäng

Environmental geochemistry
Grundnivå, L0047K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, O0035K Geologi, grundkurs eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna…

Kunskap och föreståelse
1. förklara de allmänna geokemiska principer som styr grundämnenas förekomst och geokemiska karaktär i mineral och vattenlösningar
2. redogöra för geokemiska cykler på jordens yta

Färdighet och förmåga
3. analysera och förklara vilka biogeokemiska processer som påverkar halterna av huvudelementen i ett grund-ytvatten
4. Balansera viktiga geokemiska vittringsreaktioner 
5. Identifiera geokemiska processer i fält
6. Diskutera hur koldioxidhalten och syrehalten i atmosfären har reglerats under geologisk tid
7. Sammanfatta relevanta vetenskapliga artiklar i ett abstrakt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
1. Utifrån en vetenskaplig grund reflektera över hur människan påverkar koldioxid halterna i ett kort och långt tidsperspektiv 

Kursinnehåll
Kursen innehåller information om geokemiska begrepp som krävs för att förstå naturliga processer som sker på jordens yta, verktyg som hjälper att skilja på naturliga och onaturliga föroreningar i miljön, samt bakomliggande geokemi för att förstå klimatförändringar. I kursen behandlas generella kemiska begrepp så som pH och redox potential, och hur dessa parametrar kontrollerar mobiliteten av olika grundämnen mellan olika reservoarer (berg, jord, sediment, grundvatten och ytvatten).

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen börjar med en quiz där studenterna reflekterar över de kunskaper de erhållit från tidigare relevanta kurser. I kursen arbetar studenterna aktivt i grupper för att diskutera och summera information baserat på givna kapitel i kurslitteraturen. Studenterna samarbetar med problemlösning genom att hantera komplexa geokemiska vittringreaktioner av primära mineral och bildning av sekundära mineral, genom att analysera geokemiskt data, och genom att visualisera och presentera geokemiska cykler.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Måluppfyllelsen kontrolleras genom 
1. En individuell inlämningsuppgift (G/U) som examinerar mål 7
2. En projektuppgift (G/U) som examinerar mål 2
3. en slutlig individuell skriftlig tentamen med graderat betyg (G / U 3 4 5) som examinerar alla övriga mål i kursen. 

Examinator
Lena Alakangas

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Ingri. J. 2012. Från Berg till Hav – en introduction i miljögeokekmi. ISBN: 978-91-44-07222-7

Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur finns tillgängliga i Canvas

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH21
0003InlämningsuppgiftU G#0.50ObligatoriskH21
0004ProjektuppgiftU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-06

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17