KURSPLAN

Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 45 Högskolepoäng

Swedish as a Second Language for Teachers, year 7-9
Grundnivå, L0050P
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, Hul 2012-09-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-06-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarexamen


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Målet är att de studerande efter avslutad kurs har:

-        tillägnat sig grundläggande ämnesteoretiska kunskaper om andraspråksinlärning och flerspråkighet

-        insett språkets betydelse för identitet och skolframgång i dagens mångkulturella skola. uppnått god förmåga att analysera elevers språkprestationer

-        didaktisk insikt och förmåga att självständigt kunna  vägleda andraspråksinlärare mot en funktionell språkbehärskning

-        god kännedom om kursplaner och andra styrdokument för att organisera andraspråksundervisning i åk 7-9.

 


Kursinnehåll

Moment 1. Introduktion i svenska som andraspråk (7,5 hp)

I momentet uppnår de studerande grundläggande kunskaper om ämnet svenska som andraspråk. Styrdokument, organisation samt undervisningens innehåll i åk 7-9 undersöks och diskuteras. Språkets sociala dimension och betydelse för den enskildes identitet, utveckling och kunskapsinhämtning lyfts fram. Didaktiska exempel på undervisning diskuteras och de studerande genomför en didaktisk planering av ett undervisningsavsnitt.

 

Moment 2. Grammatik och språkanvändning (7,5 hp)                         

I momentet uppnår de studerande grundläggande kunskaper i svensk grammatik och språkanvändning. Svenskans struktur studeras i ett typologiskt jämförande och kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på företeelser i svenskan som brukar vålla problem vid andraspråksinlärning.

De studerande genomför en enkel performansanalys av inlärares skriftliga produktion för att kunna bedöma språkutvecklingen i syfte att vägleda mot en allt högre andraspråksnivå.

 

Moment 3. Fonetik och uttal (7,5 hp)

I momentet tillägnar sig studenterna grundläggande kunskaper om talets produktion, akustik och perception samt om svenskans ljudsystem, uttal och prosodi. Svenskans fonologi studeras ur ett språktypologiskt och kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på företeelser i svenskan som brukar vålla problem vid andraspråksinlärning. Studenterna övar att analysera och bedöma andraspråksinlärares muntliga språkproduktion och prövar olika metoder för uttalsundervisning.

 

Moment 4. Andraspråksutveckling och flerspråkighet (7,5 hp)                                    

I momentet studeras olika teorier och modeller för andraspråksutveckling och flerspråkighet hos barn och ungdomar. Efter avslutat moment ska den studerande kunna visa förståelse för såväl generella drag och utvecklingsmönster som för individuell variation i inlärningsprocessen.

Den studerande tillägnar sig även ökad kunskap om yttre och inre faktorer som styr språkutvecklingen samt interaktionens betydelse för lärandeprocessen.  

 

Moment 5.  Språk- och kunskapsutvecklande undervisning (7.5 hp).
I momentet skaffar sig de studerande kunskaper om ungas lärande på ett andraspråk. I momentet studeras olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur ett didaktiskt perspektiv och de studerande får en inblick i pågående försöks- och utvecklingsverksamhet inom andraspråksundervisningen. De studerande tillägnar sig även kunskap om det kunskapsrelaterade skolspråket och vad som utmärker skriftspråket i olika skolämnen.

Moment 6. Bedömning av andraspråksutveckling (7,5 hp)

De studerande ökar sin kunskap om olika metoder för att bedöma och utvärdera elevers språkfärdigheter i syfte att kunna organisera undervisning mot fortsatt språkutveckling. I momentet diskuteras även några av de bedömningsinstrument som finns att tillgå för lärare i åk 7-9 och de studerande övar sin förmåga att kritiskt granska dessa.


Genomförande

Den lärarledda undervisningen består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande. Utanför den schemalagda lektionstiden samarbetar studenterna i mindre lärandegrupper, i syfte att via interaktion i olika forum fördjupa inlärningen.


Examination

Varje kursmoment examineras där examinationsformerna relateras till momentets innehåll

och uppläggning. Olika examinationsformer tillämpas och underlaget ska vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

 


Examinator
Britt-Marie Yttling Fink

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturlistan revideras inför kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Introdiktion i svenska som andraspråk7.5U G#
0002Grammatik och språkanvändning7.5U G#
0003Fonetik och uttal7.5U G#
0004Andraspråksutveckling och flerspråkighet7.5U G#
0005Språk- och kunskapsutvecklande undervisning7.5U G#
0006Bedömning av andraspråksutveckling7.5U G#