Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Experimentell akustik och dynamik 7,5 högskolepoäng

Experimental Acoustics and Dynamics
Avancerad nivå, L7001A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk akustik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Kunskaper om akustik motsvarande Ljud och vibrationer (L0008A), Rums- och byggnadsakustik (L0009A), Maskindynamik (M0015T) eller Fordonsdynamik (M0019T).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avklarad kurs ska studenten behärska:
• experimentella modalanalysmetoder för bestämning av dynamiska parametrar hos vibrerande strukturer
• experimentella metoder för ljudintensitetsmätning
• grundläggande principer och beräkningar inom statistisk energianalys
• att självständigt planera och genomföra experimentella försök samt att redovisa resultaten i tekniska rapporter. 

Kursinnehåll
Avancerad mätteknik och signalbehandling med bl.a. Fourieranalys, koherens- och frekvensresponsfunktion.
Grundläggande statistisk energianalys.
Experimentell modalanalys och operativa svängningsformer. 
Ljudintensitet för mätning av ljudeffekt och strålningskaraktäristik


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning bestående av lektioner och demonstrationer som omfattar teorigenomgångar samt behandling av tillämpade problem. Laborationer och ett projektarbete som ägnas åt att dels översiktligt och praktiskt illustrera teorin, dels åt att lösa något mer övergripande problem av experimentell natur.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen, skriftlig redovisning av laborationer. Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Examinator
Fredrik Ljunggren

Övergångsbestämmelser
Kursen L7001A motsvarar kursen ARF105

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
”Experimental Acoustics and Dynamics”, Brüel & Kjær, Denmark, LTU
”An elementary introduction to applied signal analysis”, Finn Jacobsen, Technical University of Denmark
“S.E.A.”, Brian Mace, Kompendium, LTU

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002Lab, inlämningsuppgift,projektarbeteG U 3 4 53.00ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17