Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geokemisk prospektering 7,5 högskolepoäng

Geochemical Exploration
Avancerad nivå, L7017K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap. Kursen L7021K Sötvattengeokemi samt O0038K Ekonomisk geologi ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten -kunna analysera, förklara och applicera de grundläggande geokemiska processer som kan ge upphov till geokemiska anomalier

Kursinnehåll
Fördelningen av spårelement i mineral och bergarter Geokemiska associationer Mobilitet av grundämnen nära jordytan Jonbyte och sorption Tolkning av geokemiska anomalidata Praktiska internationella exempel på geokemiska anomalier och deras uppkomst.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen bygger på praktiska fältexempel som studenterna ska lösa individuellt och i grupp. Dessa redovisas muntligt och skriftligt. I exemplen belyses de grundläggande geokemiska principer som ger upphov till geokemiska anomalier och ska stödja en djupinlärning av dessa processer. Föreläsningarna utgör ett teoretiskt stöd för arbetet med inlämningsuppgifterna och den skriftliga tentamen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Förmågan att förklara de geokemiska processer som skapar anomalier kontrolleras genom en skriftlig tentamen vid kursens slut (betyg 3, 4, 5). Förmågan att analysera och applicera dessa processer på verkliga fall testas med de praktiska exempel som gås igenom individuellt och i grupp.


Övrigt
L7017K motsvarar KGL013 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Anders Widerlund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Evans, A. M., Introduction to Mineral Exploration, Chapter 8, Kopior från Levinson, A. A., Introduction to Exploration Geochemistry, Rose, A. W., Hawkes, H. E., Webb, J. S., Geochemistry in Mineral Exploration. Mindre än hälften av denna litteratur används. Litteraturen finns tillgänglig i elektronisk form.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Inlämningsuppgift I (grupp)U G#3.00ObligatoriskH07
0003Inlämningsuppgift II (individuell)U G#1.50ObligatoriskH07
0004TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH10

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-06-14