Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Provtagning och utvärdering vid miljökontroll 7,5 högskolepoäng

Sampling and Evaluation of Enivonmental Data
Avancerad nivå, L7026K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap eller kemiteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

Kunskap och föreståelse
1. Förklara hur geokemiska och fysikaliska egenskaper kring miljöproblem påverkar provtagningsstrategier och demonstrera var relevant bakgrundinformation kan hämtas
2. visa förståelse för uppsatta jämställdhetsmål, regelverk för jämställdhet i arbetslivet samt ge exempel på förutsättning för jämställdhet i arbetslivet.

Färdighet och förmåga
3. Kritiskt utvärdera och tillämpa provtagnings- och analysteknikerna för olika typer av prover (vatten, sediment, jord)
4. Utföra relevanta statistiska analyser på dataset och kunna tillämpa relevanta databehandlingsprogram
5. Planera, prissätta, genomföra, rapportera och presentera monitoringsprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Kritiskt reflektera och diskutera över hur provtagningsstrategi, provbehandling och analytiska metoder kan påverka den geokemiska tolkningen och  felkällor i ett miljöövervakningsprogram 

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i fyra sektioner. Den första sektionen innehåller information om miljökvalitetsnormer, lagstiftning, bakomliggande geokemi kring miljöproblem och provtagning av ytvatten, grundvatten, jord och sediment. I det andra blocket behandlas mätningar i fält, teoretisk information om olika laborativa test och besök till laboratorier för att se analytiska tekniker och instrument. Det tredje blocket fokuserar på utvärdering av geokemiskt data med hjälp av statistiska- och databehandlingsprogram. I det fjärde blocket behandlas jämställdhet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursen utvecklas studenterna självständighetsförmåga att planera arbete genom att ta del av förinspelade lektioner med basinformation och svara på instuderingsfrågor baserade på inspelningarna och kurslitteraturen. Genom att arbeta aktivt i grupp på seminarier tränar studenterna sin förmåga att samarbeta och lösa geokemiska problemställningar, men också att identifiera relevant bakgrundinformation och visualisera resultat inför de andra grupperna i kursen. Genom fältövningar och studiebesök arbetar studenterna med potentiellt kommande uppgifter i arbetslivet och får en helhetsförståelse av provtagning och utvärdering av miljödata. Under hela kursen arbetar studenterna med en projektuppgift där de använder informationen från kursen för att utveckla ett monitoringsprogram baserat på riktiga fall. Projektuppgiften presenteras individuellt för att utveckla färdigheter i presentationsteknik, och genom opponering av de andra grupparbetena övar studenterna på att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Måluppfyllelsen kontrolleras genom

1. En muntligt tenta som examinerar mål 1, 3, 4 och 6 (Betyg G/U 3 4 5)
2. Individuell inlämningsuppgifter som examinerar mål 2 och 4 (Betyg G/U 3 4 5)
3. En skriftlig grupprapport om projekt uppgiften (Betyg G/U) och en individuell presentation av rapporten (Betyg G/U 3 4 5) examinerar mål 5. Övergångsbestämmelser
Kursen L7026K motsvarar kursen L7025K.

Examinator
Lena Alakangas

Övergångsbestämmelser
Kursen L7026K motsvarar kursen L7025K

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Sjöar och Vattendrag, Report 5050, Naturvårdsverket
• Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur finns tillgängliga i Canvas

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskH18
0002InlämningsuppgifterG U 3 4 51.00ObligatoriskH18
0003ProjektuppgiftU G#2.50ObligatoriskH18
0004SeminarieuppgiftG U 3 4 51.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17