Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljöanalys 7,5 högskolepoäng

Environmental Analysis
Grundnivå, M0002K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Behärskande av lösningsjämvikter i naturliga vatten motsvarande vad som ingår i kursen K0006K, Vattenkemi.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att skapa kännedom om olika befintliga verktyg för värdering av miljökonsekvenser, energiförbrukning, mm, beroende på olika processval, materialval etc, samt att kritiskt kunna granska de resultat som erhålls. 

Efter fullgjord kurs skall eleven kunna:
• redogöra för tillvägagångssättet i livscykelanalys och miljökonsekvensbeskrivningar,
• beskriva hur geografiska informationssystem används för att ta fram planeringsdata,
• utföra enklare livscykelanalys,
• upprätta delar av tekniskt underlag för bedömning av potentiell miljöpåverkan, 
• redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling på nationell och global nivå; hur det uppstått, utvecklats över tiden, dess olika nutida definitioner, yttringar och etiska utgångspunkter,
• förklara vilka ekonomiska rättsliga och politiska styrmedel som finns, såväl nationellt som internationellt och kunna kritiskt förhålla sig till deras utformning, begränsningar och tillämpningar visavi en hållbar utveckling av samhället generellt och teknikens utveckling och tillämpning specifikt.
• Visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologist hållbar utveckling 

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
Livscykelanalys.
• Teoretiska aspekter på LCA: vilken typ av grunddata krävs, vilka antagande görs, hur påverkar detta resultatet av LCA? 
• PC-lektioner och PC-laborationer 

Geografiska informationssystem.
• Vad innebär GIS, hur hanteras och utvinns information.
• PC-lektioner och en PC-laboration 

Miljökonsekvensbeskrivningar.
• När och hur upprättas MKB, vilket tekniskt underlag krävs, hur definieras samhällets intressen. 
• Social konsekvensbeskrivning 
• Rättssystemet kring miljöfrågor och MKB 
• Projekt 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, PC-lektioner, PC-laborationer och ett stort projekt.
Föreläsningarna skall ge möjlighet för eleverna att kunna planera och utföra enklare analyser samt att kunna redogöra för teoretiska begrepp. 
PC-lektionerna ägnas åt att träna beräkningsprocedurer och tekniker.
PC-laborationerna utförs gruppvis och introducerar inlämningsuppgifterna, som görs klara senare, och som tränar eleven att i grupp planera och utföra livscykelanalys och GIS-arbete samt att rapportera resultaten i tekniska sammanställningar.
Projektet ägnas åt att i grupp beskriva, analysera, utvärdera, tolka, rapportera och presentera resultat för MKB utifrån ett processtekniskt datamaterial. Projektet avrapporteras vid två seminarietillfällen, där det första ägnas åt att inför andra grupper redogöra för datamaterialet och det planerade arbete. Grupperna får inför MKB företräda olika intressen: företag, samhälle, myndigheter etc, och skall utifrån dessa roller författa olika underlag och partsinlagor. Det andra seminariet ägnas åt redovisning av det utförda arbetet i form av en simulerad miljöprövning och där de olika grupperna får representera sina intressenter. Inlämningsuppgifter och projektrapporten skall vara tekniskt, statistiskt och språkligt korrekta. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inlämningsuppgifter, projektuppgift och seminarier är obligatoriska. Inlämningsuppgifter, seminarier och projekt bedöms med poäng inom dessa delar. Uppgifter och rapporter skall inlämnas inom föreskriven tid i annat fall sker avtrappning av max uppnåbara poäng på momentet. Den totala poängproduktionen ger totalbetyget för kursen, som ges med graderade betyg i skala U G 3 4 5.

• För betyg 3 skall eleven kunna beskriva procedurer för och utföra rutinmässiga livscykelanalyser, GIS-extraktioner samt kunna beskriva gången i MKB.
• För betyg 4 skall eleven kunna utvärdera och tolka LCA och GIS-data samt kunna redovisa resultat från MKB.
• För betyg 5 skall eleven kunna tillämpa sina kunskaper på ett nytt datamaterial, tolka, rapportera och presentera resultatet samt försvara sina slutsatser.

Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället.


Övrigt

Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället.


Examinator
Jan Rosenkranz

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Kompendiematerial från avdelningen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003InlämningsuppgifterG U 3 4 54.50ObligatoriskV15
0004ProjektG U 3 4 53.00ObligatoriskV15

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2011-02-04

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17