KURSPLAN

Marknadsföring, grundkurs 7,5 högskolepoäng

Principles of Marketing
Grundnivå, M0004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell marknadsföring
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring. Studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom området och få en förståelse för marknadsföringens roll i företag och organisationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1.    beskriva och förklara grundläggande begrepp inom marknadsföring
2.    beskriva och förklara grundläggande teorier och modeller inom marknadsföring, samt hur dessa relaterar till varandra

Färdighet och förmåga
3.    tillämpa grundläggande begrepp, teorioer och modeller för att analysera praktiska situationer och företags/organisationers marknadsföring
4.    söka relevant information, inklusive vetenskapliga källor, för att analysera företags/organisationers marknadsföring
5.    dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags/organisationers marknadsföring
6.    skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags/organisationers marknadsföring
7.    hantera källhänvisningar och referenslista på ett korrekt och tydligt sätt i enlighet med angiven standard

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8.    använda väl underbyggda argument vid analyser
9.    kritiskt reflektera över och utvärdera marknadsföring från ett hållbarhetsperspektiv
10.    visa prov på källkritik genom att värdera och välja relevant information, inklusive vetenskapliga källor, för att analysera företags/organisationers marknadsföring

Kursinnehåll
Kursen behandlar ämnet marknadsföring ur ett företagsperspektiv. Marknadsföring utgår från kunders behov, med målet att skapa värde för kunder och bygga lönsamma, långsiktiga kundrelationer. Kursens fokus ligger främst på konsumentmarknaden, men även industriella marknader berörs. De huvudsakliga områden som behandlas är köpbeteende, segmentering, målmarknadsföring, positionering och marknadsmixen. Hållbarhetsaspekter på marknadsföring diskuteras också, liksom omvärldsanalys, strategi och marknadsplanering. Kursen ger en lämplig bas för vidare studier inom marknadsföring.

Genomförande
Kursen är campusbaserad och genomförs i form av föreläsningar, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Delar av undervisningen kan genomföras på engelska.

Examination
I skriftlig tentamen examineras kursmål 1-3.

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras kursmål 3-10.

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0011N eller M0015N eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0004N motsvarar kursen IEM031

Examinator
Maria Ek Styvén

Övergångsbestämmelser
Kursen M0004N motsvarar kursen IEM031

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Parment, A., Marknadsföring (senaste upplagan), Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur tillhandahålls i lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH16
0003Obligatoriska uppgifter och seminarierU G#3.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.