KURSPLAN

Marknadsföring, grundkurs 7,5 högskolepoäng

Principles of Marketing
Grundnivå, M0004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell marknadsföring
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • förstå, förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
 • förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller inom marknadsföring samt hur dessa relaterar till varandra
 • tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier för att analysera praktiska situationer och företags strategiska och operativa marknadsföring
 • dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags strategiska och operativa marknadsföring
 • skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags marknadsföring

Kursinnehåll
Kursen behandlar ämnet marknadsföring ur ett företagsperspektiv. Marknadsföring utgår från kunders behov, med målet att skapa värde för kunder och bygga lönsamma, långsiktiga kundrelationer. Kursens fokus ligger främst på konsumentmarknaden, men även industriella marknader berörs. De huvudsakliga områden som behandlas är marknadsmixen, köpprocessen, segmentering, målmarknadsföring och positionering. Hållbarhetsaspekter på marknadsföring diskuteras också, liksom omvärldsanalys, strategi och marknadsplanering. Kursen ger en lämplig bas för vidare studier inom marknadsföring.

Genomförande
Föreläsningar / lektioner, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Delar av undervisningen kan genomföras på engelska.

Examination
I skriftlig tentamen examineras förmågorna att:
 • förstå och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
 • förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller inom marknadsföring samt hur dessa relaterar till varandra

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
 • förstå, förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
 • förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller inom marknadsföring samt hur dessa relaterar till varandra
 • tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier för att analysera praktiska situationer och företags strategiska och operativa marknadsföring
 • dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags strategiska och operativa marknadsföring
 • skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags marknadsföring

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0011N eller M0015N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Maria Ek Styvén

Övergångsbestämmelser
Kursen M0004N motsvarar kursen IEM031

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Parment, A. (2018) Marknadsföring (2:a upplagan), ISBN 9789144117492.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH16
0003Obligatoriska uppgifter och seminarierU G#3.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.