Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Marknadsföring, grundkurs 7,5 högskolepoäng

Principles of Marketing
Grundnivå, M0004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell marknadsföring
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring. Studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom området och få en förståelse för marknadsföringens roll i företag och organisationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1.    beskriva och förklara grundläggande begrepp, teorier och modeller inom marknadsföring, samt hur dessa relaterar till varandra

Färdighet och förmåga
2.    tillämpa grundläggande begrepp, teorier och modeller för att analysera praktiska situationer och företags/organisationers marknadsföring
3.    söka och källkritiskt utvärdera relevant information, inklusive vetenskapliga källor, för att analysera företags/organisationers marknadsföring
4.    dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags/organisationers marknadsföring
5.    skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags/organisationers marknadsföring
6.    hantera källhänvisningar och referenslista på ett korrekt och tydligt sätt i enlighet med angiven standard

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7.    använda väl underbyggda argument vid analyser
8.    kritiskt reflektera över och utvärdera marknadsföring från ett hållbarhetsperspektiv 

Kursinnehåll
Kursen behandlar ämnet marknadsföring ur ett företags-/organisationsperspektiv. Marknadsföring utgår från kunders behov, med målet att skapa värde för kunder och bygga lönsamma, långsiktiga kundrelationer. Kursens fokus ligger främst på konsumentmarknaden, men även industriella marknader berörs. De huvudsakliga områden som behandlas är köpbeteende, segmentering, målmarknadsföring, positionering och marknadsmixen. Hållbarhetsaspekter på marknadsföring diskuteras också, liksom omvärldsanalys, strategi och marknadsplanering. Kursen ger en lämplig bas för vidare studier inom marknadsföring.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen är campusbaserad och genomförs i form av föreläsningar, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Delar av undervisningen kan genomföras på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I skriftlig tentamen och skriftliga individuella uppgifter examineras kursmål 1-2.

I skriftliga gruppuppgifter examineras kursmål 2-8.

I muntliga presentationer och seminarium examineras kursmål 4-5. En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Skriftliga individuella uppgifter och gruppuppgifter, samt muntliga presentationer och seminarium, genomförs på engelska.

I kursen ges max fem omexaminationstillfällen per moment/modul. Därefter måste kursen läsas på nytt.

För alla obligatoriska moment/moduler i kursen ges ETT tillfälle till komplettering under kursens gång. Därefter ges efterföljande kompletteringstillfällen under omtentaperioderna i mars samt augusti eller nästa gång kursen ges. Komplettering av skriftliga arbeten ska inlämnas senast den sista dagen i respektive omtentaperiod. Inlämnade arbeten rättas inom tre veckor från detta datum. Studenter som vill komplettera ett missat seminariepass anmäler sitt intresse via funktionsbrevlådan (M0004N@ltu.se) senast tre veckor innan omtentaperiodens första dag för att få en plats bokad samt information om när seminarietillfället ges.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0011N eller M0015N eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0004N motsvarar kursen IEM031

Examinator
Maria Ek Styvén

Övergångsbestämmelser
Kursen M0004N motsvarar kursen IEM031

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Parment, A., Marknadsföring (senaste upplagan), Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma (tillhandahålls i lärplattformen).

Referenslitteratur:
Parment, A., Kotler, P. & Armstrong, G., Principles of Marketing Scandinavian Edition (senaste upplagan), Pearson.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH16
0004Skriftliga gruppuppgifterU G#2.00ObligatoriskH21
0005Skriftliga individuella uppgifterU G#0.50ObligatoriskH21
0006Muntliga presentationer och seminariumU G#0.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20