Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ingenjörskonst 7,5 högskolepoäng

Introduction to technology
Grundnivå, M0009T
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter genomgången kurs med godkänt resultat kunna:

1. Kunskap och förståelse

  • välja metod för 3d-skissteknik
  • ange grundläggande regler för maskinritningar
  • beskriva grunderna för mekanisk detaljkonstruktion av länkmekanismer

2. Färdighet och förmåga

  • skriva tekniska rapporter enligt givna instruktioner
  • skapa 3d-skisser och ritningar
  • utforma enklare mekaniska konstruktioner
  • konstruera enklare länkmekanismer
  • i grupp, planera, genomföra och presentera slutresultat i enklare teknikprojekt

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa samarbetsförmåga i mindre projektgrupper
  • reflektera över ingenjörens roll i samhället samt etiska aspekter på ingenjörsarbete

Kursinnehåll
Kursen behandlar grunderna i mekaniska konstruktioner och mekanismer. Projektarbetet inkluderar uppgifter som har anknytning till mekaniska problem. Presentationsteknik i både skriftlig och muntlig form ingår i kursen.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker genom föreläsningar, lektioner, laboration, hemuppgifter, samt ett projektarbete. Föreläsningar/ lektioner inkluderar genomgång av teoretiska avsnitt och forskningsinformation från TVM ges i form av gästföreläsningar. Laborationen genomförs i grupp. Hemuppgifter genomförs enskilt och i grupp. Projektet utförs i grupp och ska ge möjlighet att arbeta med problemlösning, produktutveckling och/eller prototyptester.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Obligatorisk närvaro på föreläsningar( > 80% ). Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbete. Muntlig redovisning av laboration och projektarbete.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med MTM455 eller F0051T. Kursen är på grundläggande nivå (A-nivå). Inom TVM ges även mer avancerade projektkurser (på B-, C- och D-nivå).

Övergångsbestämmelser
Kursen M0009T motsvarar kursen MTM108.

Examinator
Jens Hardell

Övergångsbestämmelser
Kursen M0009T motsvarar kursen MTM108

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Analys av mekanismer och mekaniska detaljkonstruktioner, E. Kassfeldt. Tillhandahålls under kursen.
Ritteknik Maskinteknik, Karl Taavola, ISBN-13: 978-91-88816-24-5

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002FöreläsningsserieU G#2.50ObligatoriskH12
0003InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Inst för fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17