Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad matematik 7,5 Högskolepoäng

Advanced Engineering Mathematics
Grundnivå, M0012M
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0013M Matematik M.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna använda vissa matematiska standardmetoder som behövs för behandling av problem inom valda delar av tekniken, speciellt inom strömningsläran och den tillämpade mekaniken. Teknologerna ska förvärva goda grundkunskaper och färdigheter inom ämnesområdena vektoranalys, partiella differentialekvationer och analytiska funktioner.

Kursinnehåll
Vektoranalys:
Kurv- och ytintegraler, divergens, rotation och gradient, Greens, Gauss och Stokes satser. Analytiska lösningar PDE.
Partiella differentialekvationer (PDE), elementära lösningsmetoder, klassificering av 2:a ordningens PDE, värmeledningsekvationen, lösning av tvådimenstionella vågekvationen, Laplaces ekvation och potentialsystem av 1:a ordningens PDE. Fouriertransformer.
Analytiska funktioner:
Elementära funktioner, Cauchy-Riemanns ekvationer, konforma avbildningar, komplexa integraler, Cauchys integralformel och dess konsekvenser, Taylorserier, Laurentserier, residuekalkyl, tillämpningar.
Potentialströmning. Dirichlets problem och dess lösning i standardfall.

Genomförande
Lektionsundervisning, föreläsningar kan förekomma.

Examination
Skriftlig tentamen.

Övrigt
Avancerad nivå.

Examinator
Stefan Ericsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0012M motsvarar kursen MAM231

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kreyszig E; Advanced Engineering Mathematics. Wiley, senaste upplagan.
Adams: Calculus, A complete Course, Addison-Wesley.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5TG G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-02