Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Maskinkomponenter 7,5 högskolepoäng

Mechanical components
Grundnivå, M0012T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kurser i matematik, fysik, mekanik och hållfasthetslära.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

 • Förstå användningsområdet för och funktionen hos olika maskinkomponenter.
 • Förstå vilken bakgrund och vilka antaganden vanligen använda dimensioneringsmetoder för maskinkomponenter vilar på.
 • Förstå hur olika maskinelement samverkar och påverkar varandra
 • Förstå principerna för härledningarna av vanligen använda dimensioneringsmetoder.


2. Färdighet och förmåga

 • Kunna använda vanligen förekommande dimensioneringsmetoder för olika maskinkomponenter.
 • Metodiskt kunna analysera och lösa beräkningsproblem kopplade till vanliga maskinkomponenter.
 • Ha förmågan att kunna välja ut de mest passande komponenterna för olika tillämpningar.
 • Kunna fastställa verkande laster och geometrier och använda dessa som designkriterium.
 • Kunna på ett ingenjörsmässigt sätt presentera analys av maskinkomponenter skriftligt.
 • Ha utvecklat din förmåga till lagarbete och att samverkan i grupp.


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna uppskatta relevansen av resultat framtagna mha dimensioneringsmetoder
 • Kritiskt kunna bedöma maskinkomponenters design ur ett dimensioneringsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur du på ett systematiskt sätt analyserar maskinkomponenter med hjälp av olika verktyg, t ex analys och datorbaserade metoder. Kunskaper från mekanik, fysik och matematik är viktiga hjälpmedel i analysen, liksom grundläggande kunskaper i datorbaserade analys- och simuleringsprogram. Exempel på komponenter som behandlas är bromsar, kopplingar, kuggväxlar, skruvar, fjädrar. Kursen utgör en viktig grund för dig som vill läsa vidare inom områden där mekaniska komponenter och system ingår, t ex teknisk design, produktinnovation, maskinteknik, produktutveckling osv.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Som student erbjuds du deltagande vid föreläsningar där viktiga moment i kursen lyfts fram och förklaras. Lektioner i form av teorigenomgång samt räkneövningar kompletterar föreläsningsmomenten. Laborationerna ger dig möjlighet att själv se och lära dig hur komponenterna ser ut och fungerar. Inlämningsuppgifterna är omfattande och berör det mesta som tas upp i kursen. Laborationerna och hemuppgifterna är grupparbeten och examineras i olika former som avser att träna rapportskrivning, samt implementering av numeriska metoder för att lösa tekniska problem. Det ingår bl a att göra vissa modelleringar och simuleringar med dator.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer ingår och dessa granskas och bedöms under kursens gång. För att erhålla slutbetyg i kursen krävs godkänt på inlämningsuppgifter och godkända laborationsrapporter inklusive godkänt på opponeringsmoment, samt godkänd tentamen. Deltagande i laborationer och vid kursintroduktionen under den första föreläsningen är obligatoriskt.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M0030T Maskinkomponenter - introduktion och analys.

Examinator
Andreas Almqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen M0012T motsvarar kursen MTM132

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Maskinelement
978-91-47-11483-2
Karl-Olof Olsson
Utgivningsår: 2015, Upplaga: 2

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationerU G#2.00ObligatoriskH07
0004InlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskV11
0006Online tentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2005-02-10

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17