Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Internationell marknadsföring 7,5 högskolepoäng

International Marketing
Grundnivå, M0014N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp universitetsstudier, varav följande kurs måste ingå: Marknadsföring, grundkurs (M0004N eller M0015N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Beskriva och förklara centrala begrepp, teorier och modeller relaterade till internationell marknadsföring.

Färdighet och förmåga
2. Använda verktyg och begrepp relaterade till internationell marknadsföring för att analysera ett verkligt företag/varumärke som planerar att gå in på en ny, internationell marknad.
3. Analysera interna och externa faktorer som påverkar ett företags internationella marknadsföringsstrategi.
4. Analysera och utveckla en SWOT-analys och marknadsföringsmål för ett verkligt företag.
5. Analysera och utveckla en internationell marknadsföringsstrategi, inklusive en del av en marknadsföringskampanj som innehåller något av företagets sociala ansvar (CSR).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Analysera och utvärdera internationell marknadsföring ur ett internationellt CSR-perspektiv med hjälp av teorier kopplade till området.
7. Tillämpa ett strategiskt tillvägagångssätt för att definiera problem i internationella marknadsföringskampanjer samt kritiskt reflektera över och utveckla ett företags marknadsföringsmetoder.
8. Tillämpa det de har lärt sig i form av en skriftlig marknadsföringsplan och en muntlig presentation.
9. Reflektera kritiskt över sitt eget lärande inom ämnesområdet. 

Kursinnehåll
Globaliseringen under 2000-talet påverkar alla delar av affärsstrategin för små och medelstora företag såväl som för multinationella företag. Denna kurs syftar till att studenterna ska använda det de har lärt sig från tidigare kurser (genom föreläsningar och litteratur), medan de fortsätter att lära sig marknadsföring ur ett internationellt perspektiv. Kursen är projektbaserad, vilket innebär att studenterna främst arbetar i team för att utveckla en omfattande, internationell marknadsföringskampanj (och marknadsföringsplan) där en CSR-komponent ingår. Därigenom kan de hjälpa ett verkligt företag/varumärke att inte bara skapa mer intäkter utan också att göra positiv skillnad. 

För att uppnå detta lär sig studenterna att skriva en marknadsföringsplan, där bland annat följande delar ingår: en introduktion med fokus på globalisering och den ökade betydelsen av internationell marknadsföring; en situationsanalys som leder till en övergripande SWOT för det projekt de arbetar med; utveckling av specifika, mätbara marknadsföringsmål; utveckling av en strategi där ”4P” används för att nå dessa mål; samt ett diagram/en tabell över marknadsföringsaktiviteter som ingår i genomförandet av den internationella marknadsföringskampanjen. Kursen belyser vikten av olika aspekter av internationell marknadsföring, både på strategisk och på taktisk nivå.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller föreläsningar, workshops, individuella uppgifter samt gruppuppgifter. Studenterna kommer att öva självständigt arbete med individuella uppgifter, samt träna problemlösning och samarbetsförmåga genom gruppuppgifter. De kommer att arbeta med ett grupprojekt som förbereder dem för karriärer inom internationell marknadsföring, genom arbetet med att utforma, genomföra och presentera en internationell marknadsföringskampanj. Under föreläsningarna får studenterna delta i gruppdiskussioner som hjälper dem att kritiskt analysera aktuella ämnen, till exempel CSR:s roll i internationellt marknadsföringsarbete. Kursen ges på engelska, och studenterna får därmed öva på att kommunicera på engelska både skriftligt och muntligt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom både individuella uppgifter och gruppuppgifter. 

Kursmål 1-7 examineras genom ett skriftligt projektarbete i grupp och en muntlig presentation i grupp.
Kursmål 8 examineras genom individuella uppgifter. 

Aktivt deltagande och närvaro är en förutsättning för godkänt resultat på kursen. 
Resultat från alla delar av examinationen sammanvägs till det slutliga kursbetyget (U/G/VG).


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0006N, M0020N, M0028N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Tim Foster

Övergångsbestämmelser
Kursen M0014N motsvarar kursen IEM329

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Studenterna har olika alternativ när det gäller kurslitteratur:
• ALT. 1 (rekommenderas): Keegan, W. & Green, M. Global Marketing: Global Edition, senaste utgåvan eller högst två utgåvor äldre. Pearson
Higher Education.
• ALT. 2: Någon annan bok med fokus på internationell eller global marknadsföring.
• ALT. 3: Vetenskapliga tidskriftsartiklar som relaterar till de ämnen som behandlas i kursen.
• Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs rekommenderas studenterna att dessutom använda sig av kunskaper från tidigare kurser.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig presentation i gruppU G#2.50ObligatoriskH21
0003Individuella uppgifterU G#1.00ObligatoriskH21
0004Skriftlig gruppuppgiftU G#4.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17