KURSPLAN

Maskindynamik 7,5 Högskolepoäng

Mechanical Vibrations
Grundnivå, M0015T
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28

Reviderad
av Mats Näsström 2017-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt ordinära differentialekvationer, Linjär algebra samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse

 • Förstå grundläggande principer och samband inom maskindynamikdynamik.
 • Förstå bakgrund och lösningar av rörelseekvationer för dynamiska system.
 • Förstå simulering och programmering av enklare dynamiska system.

2. Färdighet och förmåga.

 • kunna skapa och enkla modeller ur ingenjörsmässiga dynamiska problem som kan användas för dynamisk analys och design.
 • kunna använda Matlabsom verktyg för dynamiska beräkningar och kunna skriva enklare program.
 • Insikt om problem och tillvägagångssätt vid mätteknik.
 • Kunna förstå, skapa och tillämpa enklare modeller av enfrihetsgrad, flerfrihetsgradoch kontinuerliga system.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt kunna bedöma rimligheten av analytiska och numeriska resultat.
 • Känna till dagens utmaningar inom Maskindynamik
 • Känna ökad erfarenhet av ingenjörsmässiga bedömningar samt identifiering och formulering av problemställningar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar grunderna i maskindynamik där studenten skall kunna utveckla och analysera enklare modeller av verkliga problem. Innehållet är enfrihetsgradssystem(SDOF, 40%), vibrationsisolering och mätteknik (15%) flerfrihetsgradssystem(MDOF, 20%), datorövningar (10%) samt kontinuerliga system (15%).

Genomförande

Undervisningen bedrivs genom;

 • Föreläsningar där grundläggande teori presenteras.
 • Lektioner där lösningar och metodik demonstreras.
 • Datorövningar där studenterna för lösa problem numeriskt.

Datorövningar redovisas i en teknisk rapport.


Examination

Skriftlig examen samt godkänd rapport från datorövning.


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med M0019T.

Övergångsbestämmelser

Kursen M0015T motsvarar kursenMTM130 ochMTM172


Examinator
Jan-Olov Aidanpää

Övergångsbestämmelser
Kursen M0015T motsvarar kursen MTM172

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
D J Inman, Engineering Vibration, fourth edition, Pearson education limited 2014.
Formulas in Mechanical Vibration (collection of formulas

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen5.3G U 3 4 5
0002Datorövningar2.2U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.