KURSPLAN

Funktionsteori 7,5 Högskolepoäng

Theory of Functions
Grundnivå, M0017M
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Vår 2009 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Baskursen M0029M-M0032M.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar begrepp och metoder från komplex analys och fourieranalys som är viktiga för vidare studier inom till exempel matematik, mekanik, hållfasthetslära, fältteori, reglerteknik, signalteori samt för framtida yrkesverksamhet. Studenten ska både tillgodogöra sig grundläggande teori och uppöva god tillämpningsförmåga.

Kursinnehåll
Komplexa funktioner, analyticitet, harmonicitet, randvärdesproblemet för Laplace ekvation, möbiusavbildningar. följder och serier, rekursionsekvationer, fourierserier, komplex integralkalkyl, potensserier, residykalkyl.

Genomförande
Lektioner

Examination
Skriftlig tentamen

Examinator
Thomas Strömberg

Övergångsbestämmelser
Kursen M0017M motsvarar kursen MAM242

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sven Spanne; Föreläsningar i funktionsteori. 1997, KFS AB, Lund
\"Övningar i funktionsteori\" av Jan Gustavsson och Sven Spanne, KF-förlag i Lund, senaste utgåvan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5G U 3 4 5