Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknikprojekt 1 7,5 Högskolepoäng

Technical project 1
Grundnivå, M0017T
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Erfarenhet av planläggning, analys och utvärdering av experimentellt arbete exempelvis F0004T Fysik 1 och av att arbeta med projektplaner exempelvis R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen har som huvudsyfte att studenten ska skaffa sig färdigheter i en teknikutvecklingsroll i ett projekt som innehåller både affärsutvecklings- och teknikutvecklingsaspekter.
Genom deltagande i kursen får du möjlighet till reflektion över vilka kunskaper som är viktiga för att du skall kunna agera i ett innovationssystem.

Kursinnehåll
Projekt och projektideér inhämtas företrädesvis genom samarbete med företagare eller genom projektförslag från andra kurser. Projekten skall innehålla både affärsutvecklings- och teknikutvecklingsaspekter. Från ett behov tas en ny produkt fram. Viktiga moment under processen är kreativt och kritiskt tänkande, problemformulering, informationsökning samt att företags- och affärsmässiga villkor beaktas.

Genomförande
Studenten deltar i ett affärsdrivet teknikutvecklings- eller forskningsprojekt. Arbetet sker i projektform med kontinuerliga sammankomster med handledare.

Examination
Bedömning sker av genomförd projektplan och projektarbete som presenteras i form av skrivna rapporter, muntliga fördrag samt slutredovisning på Ltu och vid det medverkande företaget. Slutbetyg ges med ledning av deltagarnas medverkan och bidrag till utvecklingsprojektet samt resultat från projektplaneringen.

Examinator
Torbjörn Lindbäck

Övergångsbestämmelser
Kursen M0017T motsvarar kursen MTM464

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter6.0U G#
0002Inlämningsuppgifter1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2017-06-16