KURSPLAN

Teknikprojekt 2 7,5 Högskolepoäng

Technical project 2
Grundnivå, M0018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fördjupad erfarenhet av planläggning, analys och utvärdering av experimentellt arbete och av att arbeta med projektplaner exempelvis M0017T Teknikprojekt 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen har som huvudsyfte att studenten ska skaffa sig färdigheter i en teknikutvecklingsroll i ett projekt som innehåller både affärsutvecklings- och teknikutvecklingsaspekter.
Efter genomgången kurs kan du
- genomföra enkla dimensionsberäkningar samt planera och genomföra experiment
- skriva tekniska rapporter av god kvalitet
Dessutom kommer du ha följande färdigheter:
- att självständigt och i grupp formulera och lösa problem samt välja och bedöma deras värde
- sälja dina idéer och resultat till chefer m fl.

Kursinnehåll
Projekt och projektideér inhämtas företrädesvis genom samarbete med företagare eller genom projektförslag från andra kurser. Projektet innehåller experimentella inslag som studenterna själva planerar och genomför. Viktiga moment är experimentell metodik, specificering av systemkrav och mål och funktion.

Genomförande
Studenten deltar i ett affärsdrivet teknikutvecklings- eller forskningsprojekt. Arbetet sker i projektform med kontinuerliga sammankomster med handledare

Examination
Bedömning sker av genomförd planläggning av experiment och projektarbete som presenteras i form av skrivna rapporter, muntlig fördrag samt slutredovisning på Ltu och vid det medverkande företag. Slutbetyg ges med ledning av deltagarnas medverkan och bidrag till utvecklingsprojektet samt resultat från projektplaneringen.

Examinator
Johan Casselgren

Övergångsbestämmelser
Kursen M0018T motsvarar kursen MTM465

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter6.0TG U G#
0002Inlämningsuppgifter1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.