Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknikprojekt 3 7,5 Högskolepoäng

Technical project 3
Grundnivå, M0020T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Modellera och simulera fysikaliska dynamiska system med differentialekvationer exempelvis M0019T Fordonsdnynamik, designa enkla reglersystem exempelvis R0001E Grundläggande reglerteknik samt elektroniska mätsystem exempelvis E0004E Mätteknik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska tillämpa och integrera kunskap som är central för en produktutvecklare i testning av fordon. Kursens projekt utförs i nära samarbete med företag och deltagarna deltar i ett team. Kunna dokumentera och reflektera över såväl sin egen som projektets lärandeprocess, samt kunna applicera processen i andra utvecklingsprojekt.

Kursinnehåll
Projekt och projektidéer inhämtas företrädelsevis genom samarbete företag. Projekten är multidisciplinära, dvs konstruktion inkludera moment från flera av områden som mekanik, dynamik, reglerteknik, mätteknik och elektronik. Begrepp som modellering och realisering är viktiga moment.

Genomförande
Initialt riggas projekten av studenterna i samverkan med företag. Därefter planerar studenterna projektet. Vid planering och genomförandet av projektet är handledarens roll inriktat på att ge stöd och struktur.

Examination
Genomförd projektplanering och projektarbete presenteras i form av skrivna rapporter, muntliga föredrag samt slutredovisning på Ltu och vid det medverkande industriföretaget. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till utvecklingsprojektet samt resultatet från projektplaneringen.

Examinator
Magnus Karlberg

Övergångsbestämmelser
Kursen M0020T motsvarar kursen MTM467

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektplanering1.0TG U G#
0002Projektarbete6.5TG U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-06-15