KURSPLAN

Internationell affärsmiljö 7,5 högskolepoäng

International Business Environment
Grundnivå, M0022N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-05-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 30 högskolepoäng (t ex M0015N Marknadsföring, grundkurs, O0017N, R0008N Inledande extern redovisning och R0009N Modeller för intern styrning), eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter om den internationella affärsmiljön, samt hur företag bör agera i denna miljö.

  Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förstå de utmaningar som organisationer möter idag på grund av den ökade globaliseringen
  • beskriva olika komponenter i den internationella affärsmiljön och hur dessa påverkar företag verksamma på den internationella marknaden
  • beskriva strategiska överväganden för företag verksamma på den internationella marknaden
  • analysera företags affärsmöjligheter utifrån den internationella affärsmiljön
  • utforma en skriftlig rapport där ett problem i den internationella affärsmiljön behandlas och som utmynnar i relevanta slutsatser/rekommendationer
  • muntligt presentera innehållet i en skriftlig rapport

Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till:
  • globalisering och frågor som organisationer har att hantera i samband med detta.
  • internationell affärsverksamhet i teori och praktik
  • den internationella affärsmiljön och dess institutioner

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, seminarier, gruppuppgifter och individuellt arbete. I kursen ingår näringslivsanknutna projektarbeten och gästföreläsare från näringslivet.

Examination
I skriftliga prov samt gruppdiskussioner skall studenterna visa sin förmåga att förklara de i kursen introducerade begreppen samt beskriva de områden som utgör miljön för internationell affärsverksamhet. De skall vidare i skriftliga prov samt gruppdiskussioner visa sin förmåga att motivera, diskutera samt försvara beslut inom internationell affärsverksamhet utifrån det i kursen presenterade materialet. I ett avslutande projektarbete, utfört i grupp, skall studenterna visa sin förmåga att arbeta i grupp, att utveckla en rapport avseende internationell affärsverksamhet där faktorer i den internationella affärsmiljön analyseras och diskuteras utifrån situationen för ett verkligt företag..

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0007N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Maria Ek Styvén

Övergångsbestämmelser
Kursen M0022N motsvarar kursen IEM506

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wild & Wild; International Business, senaste upplagan, Prentice Hall
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Obligatoriska prov och uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.