KURSPLAN

Affärsstrategi 7,5 Högskolepoäng

Business Strategy
Grundnivå, M0024N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 30 högskolepoäng (t ex M0015N Marknadsföring, grundkurs, O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet, R0008N Inledande extern redovisning och R0009N Modeller för intern styrning), eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • förstå och använda begrepp inom området affärsstrategi
 • använda verktyg/modeller för att analysera organisationer och deras omvärld
 • utveckla affärsstrategier för organisationer
 • beskriva hur strategier och strategiskt förändringsarbete kan genomföras
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom området affärsstrategi
 • tydligt presentera innehållet i en strategisk analys, både skriftligt och muntligt

Kursinnehåll
Kursen belyser hur organisationer med hjälp av moderna teorier effektivt kan arbeta med affärsstrategier. I kursen behandlas kopplingen mellan organisationen och dess omvärld samt metoder för hur organisation och omvärld kan analyseras. Vidare beskrivs och diskuteras hur strategier kan utvecklas och implementeras, och hur strategiskt förändringsarbete kan genomföras.

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, seminarier, handledning, gruppuppgifter och projektarbete. I kursen ingår näringslivsanknutet projektarbete. Kursen ges på engelska.

Examination
I skriftligt prov examineras förmågan att:
 • förstå och använda begrepp inom området affärsstrategi

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
 • använda verktyg/modeller för att analysera organisationer och deras omvärld
 • utveckla affärsstrategier för organisationer
 • beskriva hur strategier och strategiskt förändringsarbete kan genomföras
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom området affärsstrategi
 • tydligt presentera innehållet i en strategisk analys, både skriftligt och muntligt

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen. Resultat från samtliga provmoment sammanvägs till slutbetyg på kursen (U/G/VG).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0009N eller kurs med liknande innehåll.

Examinator
Maria Ek-Styvén

Övergångsbestämmelser
Kursen M0024N motsvarar kursen IEM509

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Johnson, G., Whittington, R. , Scholes, K., Angwin, D. & Regnér, P, (2017), Fundamentals of Strategy, (4th edition.). ISBN: 9781292209067
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Skriftlig tentamen2.5TG U G#
0004Obligatoriska uppgifter och seminarier5.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.