Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi 2 med inriktning mot sjukgymnastik 7,5 Högskolepoäng

Medical science Anatomy/Physiology in position to Physiotherapy
Grundnivå, M0025H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Redogöra för hur de olika organsystemen samverkar
Redogöra för skelettmuskelns anatomi och fysiologi
Redogöra för fysiologiska smärtmekanismer och beskriva dess relation till fysisk aktivitet
Redogöra för andningsorganens och cikurlationsorganens anatomi och fysiologi och beskriva dess betydelse för människans aktivitet
Redogöra för normala arbetsfysiologiska funktioner och näringsbehov och beskriva hur de relaterar till olika nivåer av fysisk belastning
Redogöra för fysiologiska skillnader vid olika åldrar och mellan män och kvinnor samt fysiologiska förändringar under livsspannet
Redogöra för de inre organens anatomi och näringshanteringen
Värdera sinegen kunskap och identifiera behov av kunskapsutveckling

De förvärvade kunskaperna utgör en grund för kommande kurser i utbildningen till sjukgymnast

Kursinnehåll
Muskelfysiologi
Smärtfysiologi
Andningsorganen
Cirkulationsorganen inkl. lymfsystemet
Arbetsfysiologi
Inre organens anatomi-fysiologi:
- mag-tarmkanalen, lever
- njurar, binjurar, mjälte och urinvägar
- näringsfysiologi

Genomförande
Formerna  för undervisning är individuellt arbete i form av inläsning av litteratur och arbetsmaterial, föreläsningar, samverkan i grupp och laborationer.
Dissektion av hjärtslag (från gris)
Laborationerna utgör obligatoriska momentExamination
Kursens mål examineras genom  praktiska övningar, seminarier och skriftliga individuella tentamen på delmomenten.Vid examinationerna eftersträvas  kunskaper som är relaterade till det framtida yrket som sjukgymnast.
Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Examinator
Rolf Lantto

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Obligatorisk:
Bojsen-Möller, F (2000 eller senare). Rörelseapparatens anatomi. Liber, Stockholm.
Feneis, H. (2006 eller senare). Anatomisk bildordbok (5:e uppl). Stockholm: Almqvist & Wiksell, Medicin Liber
Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2013). Fysiologi med relevant anatomi. Lund: Studentliteratur

Referens litteratur
Skolin, I. (2010 eller senare). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Skriftlig tentamen muskelfysiologi1.0U G VG
0009Skriftlig tentamen smärtfysiologi1.0U G VG
0014Skriftlig tentamen inre organens an/fys1.0U G VG
0015Seminarium i Cirkulation och Respiration2.5U G#
0016Seminarium i Näringsfysiologi och arbetsfysiologi2.0U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-12