KURSPLAN

Grundläggande matematik för ekonomstudier 3 Högskolepoäng

Basic Mathematics for programmes in business and economics
Grundnivå, M0025M
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Vår 2009 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att du ska
*repetera begrepp, färdigheter och metoder inom matematiken som är
relevanta för samhällsvetare
*bekanta dig med matematiska metoder och begrepp som inte är självklara
inslag i matematikkurser på gymnasienivå, men som är vanliga inom
samhällsvetarutbildningar

Kursinnehåll
Under kursen behandlas bland annat numerisk räkning, algbraiska förenklingar, olikheter, ekvationer och ekvationssystem, räta linjer, funktioner av olika slag (potensfunktioner, exponentialfunktioner m fl), logaritmer, derivator och summor. Dessutom kommer moment som bedöms särskilt väsentliga i den aktuella utbildningen: index, omskrivning i fast penningvärde, beräkning av lånekostnader och liknande. Vissa statistiska metoder kommer också att behandlas.

Genomförande
Utgångspunkten är att det oavsett förkunskaper ofta är bra med repetition, för de matematiska färdigheterna faller lätt i glömska. Därför ska kursen ge tillfälle att i eget tempo arbeta med olika områden. Genom att besvara webbaserade frågeuppsättningar inom olika områden ska den studerande både kunna repetera och få en bild av vilka områden som kan behöva mer bearbetning.

Frågeuppsättningarna är organiserade så att återkoppling ges direkt när de är besvarade. Varje uppsättning ska besvaras så att alla frågor har besvarats korrekt, och ifall det behövs flera försök för detta är det bara att påbörja en ny omgång.

Målet är att dessa frågeuppsättningar ska göra det möjligt att utifrån de egna förutsättningarna ska gå att repetera under smidiga och trygga förhållanden.

Examination
Alla frågorna i en given uppsättningd batteri ska vara korrekt besvarade för att den uppsättningen ska betraktas som avklarad. Alla uppsättningarna ska avklaras på detta sätt.

Examinator
Robert Lundqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen M0025M motsvarar kursen MAM275

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kursen baseras inte på någon särskild kursbok, men det kan vara bra att ha
tillgång till någon eller några av följande:
*Gymnasieskolans böcker i matematik
*Månsson, J. (2006), Grundläggande matematik för samhällsvetare och
ekonomer, Studentlitteratur.
*Blomqvist, L., Klefsjö, B. & Söderström, U. (1986), Grundläggande
matematik för ekonomstudier.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Quiz3.0U G#