Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi 7,5 Högskolepoäng

Medical Science: Anatomy and Physiology in position to Radiology
Grundnivå, M0026H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursen är grundutbildning i anatomi och fysiologi och utgör bas för vidare studier i radiologi. Efter kursen skall studenten kunna:

 • Beskriva människokroppens normala byggnad och funktion
 • Identifiera och namnge anatomiska strukturer med medicinska termer
 • Förklara grundläggande fysiologiska processer
 • Mäta blodtryck, palpatoriskt, auskultatoriskt och digitalt
 • På ett adekvat sätt omhänderta en till synes livlös person.

Kursinnehåll
 • Grundläggande anatomi
 • Grundläggande fysiologiska processer
 • Cellen
 • Vävnader
 • Hud
 • Sinnesorganen
 • Skelett och muskler
 • Mag- tarmkanalen och ämnesomsättning
 • Neuroanatomi
 • Hjärta, lungor och blodcirkulation 
 • Njurar, urinvägar och genitalier

Genomförande

Kursen erbjuder studenterna introducerande och inspirerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Litteraturstudierna stöds av läsanvisningar och föreläsningar som sker dels i sal på campus, via distansöverbryggande teknik Adobe connect och inspelade föreläsningar i Canvas. Genom obligatoriska laborationer i hjärt-lungräddning, puls- och blodtrycksmätning, dissektion och palpationsövningar, övas och examineras grundläggande fysiologi och anatomi med målet att skapa en trygg och patientsäker vård.


Examination

Kursens praktiska moment examineras genom laborationer. De teoretiska delarna examineras genom skriftlig examination. För godkänd kurs krävs godkänt på alla provmoment. Examinationsformer kan variera.Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

”Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till kursen M0057H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperiod 4, dvs närmast föregående läsperiod. ”

Examinator
Johan Kruse

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lindskog, B.I. (2008 och senare). Medicinsk terminologi. (5., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska
Alt:
Lundh, B. & Malmquist, J. (2009 och senare). Medicinska ord: det medicinska språket : begrepp, definitioner, termer. (5., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sand, O. (2007 och senare). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.
Vigué, J. & Martín Orte, E. (2006 och senare). Atlas över människokroppen. (1. uppl.) Stockholm: Liber.


Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Laboration blodtryck - puls0.5U G#
0009Laboration grundläggande HLR0.5U G#
0010Laboration palpationsövningar0.5U G#
0011Laboration dissektion0.5U G#
0013Skriftlig tentamen3.5U G VG
0014Digital tentamen1.0U G#
0016Skriftlig deltentamen1.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10