KURSPLAN

Matematik och musik 7,5 Högskolepoäng

Mathematics and Music
Grundnivå, M0027M
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

•Gymnasieskolans matematik A eller motsvarande.
•Dokumenterade kunskaper i musiklära motsvarande momentet Musiklära ur antingen K0010G Musikteori A (ur Grundkurs musik A) eller C0007G Musikalisk grundkurs.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursens slut skall studenten
•ha kunskap om några grundläggande matematiska begrepp, metoder och strukturer med tillämpning inom musiken.

Kursinnehåll
Kursen består i stora drag av följande delar:
• Grundläggande algebra.
• Elementära funktioner: Rationella funktioner, potensfunktioner, exponential- och logaritmfunktioner.
• Talföljder och gyllene snitt i musiken.
• Skalor och dess konstruktion.
• Talföljder och gyllene snitt i musiken.

Genomförande
Undervisningen, som förläggs till Musikhögskolan i Piteå, bedrivs i form av lektioner/övningar. Under övningspassen arbetar de studerande med problemlösning under handledning av lärare.
Studiebesök kan förekomma.

Examination
För godkänt resultat krävs
• ett minsta antal rätt på en skriftlig tentamen

För att bestämma betygsgrad används tentamensresultatet.

Övrigt
Kursens nivå: Grundnivå

Examinator
Lennart Karlberg

Övergångsbestämmelser
Kursen M0027M motsvarar kursen MAM279

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wallin, H, m.fl, Matematik inför högskolan - Repetition, Liber AB, 1998, ISBN 91-47-01385-0.
Lundberg S, Kompendium i Matematik och musik, LTU 2008.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5U G VG